Lựa chọn ngôn ngữ tốt nhất khi phát triển Mobile App: Java, Kotlin, Swift, C++, C#, Objective-C, Python, HTML5, Javascript

Lựa chọn ngôn ngữ để phát AI: Python, C++, R, Lisp, Prolog, Java, Julia, Haskell

Lựa chọn ngôn ngữ để phát triển Robotics: Python, C/C++, Java, C#/.NET, MATLAB, LISP, BASIC/Pascal, Assembly Language

Lựa chọn ngôn ngữ để phát triển Machine Learning: Python, C++, Javascript, Java, C#, Julia, Shell, R, TypeScript, Scala

Lựa chọn ngôn ngữ để phát triển game: C++, C#, Java, Python, Objective-C

Lựa chọn ngôn ngữ để phát triển Web: HTML, CSS, Javascript, PHP, ASP.NET, Python, Java, Ruby, SQL, XML

Lựa chọn ngôn ngữ để phát triển phần mềm, ứng dụng: C, C++, C#, Java, Ruby, VB.SCRIPT, Python, SQL

Tùy theo mong muốn sự nghiệp mà mình chúc các bạn lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp cho mình. Chứ nhiều ngôn ngữ lắm. Không thể ôm hết được đâu. Hãy chọn đúng và làm thật tốt một ngôn ngữ là đủ để cho bạn thành công rồi.

Sơn 20 - Sưu tầm alaa almliki