Hệ thống mã hóa RSA gồm có 3 bước. Bước 1: tạo khóa Private và Public. Bước 2 gửi khóa Public cho đối tượng muốn thực hiện mã hóa dữ liệu. Bước 3 dùng khóa Private để thực hiện giải mã dữ liệu. Khóa Private và Public được sinh ra một cặp đi kèm nhau và tùy theo hệ thống mà nó được thay đổi liên tục. Sau đây là mô phỏng về mã hóa trong RSA.

1. Tạo khóa Public và Private
2. Thực hiện mã hóa với khóa Public
3. Thực hiện giải mã với khóa Private