Khác với việc mã hóa dữ liệu bằng Thuật toán RSA là dùng khóa Public để mã hóa và khóa Private để giải mã thì TripleDES chỉ sử dụng một khóa để thực hiện 2 việc trên.

Việc thực hiện mã hóa bằng Thuật toán RSA cùng một dữ liệu sẽ cho kết quả khác nhau. Còn với TripleDES thì một dữ liệu mã hóa cho ra duy nhất một kết quả mã hóa

Sau đây là mô phỏng trong mã hóa dữ liệu TripleDES

1. Chọn mật khẩu để mã hóa và giải mã
2. Thực hiện mã hóa
3. Thực hiện giải mã