Tạo ngẫu nhiên 2 số có cùng hàng chục
 • ?
 • ?
 • x
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • +
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • x
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • x
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • +
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
Mã nguồn mô phỏng bằng javascript
var AXxAY = function ()
{
  this.onCreateNumber = function ()
  {
    n0 = Core.random(10);
    while (n0 == 0) n0 = Core.random(10);

    n1 = Core.random(10);
    while (n1 == 0) n1 = Core.random(10);

    n2 = Core.random(10);
    while (n2 == 0 || n2 == n1) n2 = Core.random(10);

    this.number1 = n0 * 10 + n1;
    this.number2 = n0 * 10 + n2;

    number1PlusN2 = this.number1 + n2;
    lengthNumber1PlusN2 = (number1PlusN2 + "").length;

    n0_x_number1PlusN2 = n0 * number1PlusN2;
    lengthN0_x_number1PlusN2 = (n0_x_number1PlusN2 + "").length;

    n11_x_n22 = n1 * n2;
    lengthN11_x_n22 = (n11_x_n22 + "").length;

    if (n11_x_n22 > 9)
    {
      t1 = parseInt((n11_x_n22 + "").charAt(0));
      n0_x_number1PlusN2_t1 = n0_x_number1PlusN2 + t1;
      lengthN0_x_number1PlusN2_t1 = (n0_x_number1PlusN2_t1 + "").length;

      t2 = parseInt((n11_x_n22 + "").charAt(1));
    }
  }
  this.onCreateScripts = function (scripts)
  {
    // Lấy ra number1 + với n2       
    scripts.push(this.createScript0());  // Hiển thị number1 + với n2
    scripts.push(this.createScript01());
    scripts.push(this.createScript0_1()); // Hiển thị number1 + với n2

    // Thực hiện cộng number1 với n2      
    scripts.push(this.createScript1(number1PlusN2)); // Hiển thị kết quả number1 + n2

    // Hiển thị phép tính nhân số n0 * với number1PlusN22
    scripts.push(this.createScript2())
    scripts.push(this.createScript21(number1PlusN2))
    scripts.push(this.createScript2_1());

    // Lấy ra n0 * với number1PlusN2      
    scripts.push(this.createScript3(n0_x_number1PlusN2));  // Hiển thị kết quả số thứ 1 của number1 * với number1PlusN22
    scripts.push(this.createScript3_1(n0_x_number1PlusN2)); // Hiển thị một phần kết quả

    scripts.push(this.createScript4()); // Hiển thị phép tính nhân n1 * n2
    scripts.push(this.createScript41());
    scripts.push(this.createScript4_1());
    scripts.push(this.createScript5(n11_x_n22)); // Hiển thị kết quả n11_x_n22 = n11 * n22;

    if (n11_x_n22 <= 9) scripts.push(this.createScript6(n0_x_number1PlusN2, n11_x_n22)); // Hiển thị kết quả cuối cùng
    else
    {
      scripts.push(this.createScript7());
      scripts.push(this.createScript71(n0_x_number1PlusN2))
      scripts.push(this.createScript7_1(t1));
      scripts.push(this.createScript8(n0_x_number1PlusN2_t1)); // Hiển thị kết quả gần cuối cùng
      scripts.push(this.createScript9(n0_x_number1PlusN2_t1));
      scripts.push(this.createScript10(n0_x_number1PlusN2_t1, t2));
    }
  };
}
var pageMathX = new PageMathX();
pageMathX.mathX = new AXxAY();
pageMathX.start();

Các bạn có thể xem chi tiết nội dung mã nguồn tại đây

Sơn 20