Code javascript mô phỏng 50 xe của một xí nghiệp taxi chạy online trên bản đồ

 • Code Vui
 • 15/11/2020
 • Lượt xem: 8,504

Ở bài viết trước tôi đã sử dụng thư viện leafletjs để Code mô phỏng lộ trình của xe taxi chạy trên bản đồ. Tiếp tục ở bài viết này tôi mô phỏng một xí nghiệp khoảng 50 xe chạy trực tuyến trên bản đồ. Ở đây dữ liệu trực tuyến là mô phỏng. Trong thực tế các bạn có thể sử dụng websocket, signalR để push trực tiếp dữ liệu xe (có thể từ hộp đen hoặc một nguồn dữ liệu nào đó) và hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực.

 • Biển số
 • Tọa độ

Click vào xe hoặc chọn chọn xe ở table bên trái để theo dõi lộ trình.

Cũng tương tự như mô phỏng lộ trình của một xe, thì ở mô phỏng nhiều xe cũng có 2 phần hiển thị là bảng bên trái sẽ hiển thị danh sách các xe và bản đồ. Vì vậy tôi cũng khai báo class View như sau:

var View = function ()
{
  this.online = null;
  this.onAdd = function () { };
  this.show = function (vehicle) { };   // Nhận trạng thái xe hiện thời và hiển thị
  this.active = function (vehicle) { };  // Khi một xe được lựa chọn thì sẽ active để xem riêng xe đó nổi bật hơn
  this.deactive = function (vechile) { }; // Bỏ focus về xe đang được xem
}

Để hiển thị danh sách xe bên bảng bên trái tôi tạo class TableView kế thừa tới View như sau:

var TableView = function ()
{
  $.extend(this, new View());
  this.container = null;
  var tableBody = null;

  this.onAdd = function ()
  {      
    this.container.find(".area-online").remove();
    var area = $("<div class='area-online box' style='position:absolute; width: 190px; bottom: 2px; left: 2px; z-index:999; padding: 1px'>");
    area.append(article.find("[data-form=template]").html());
    this.container.append(area);
    tableBody = area.find(".table-ul-body .table-ul");
  }
  
  // Khi tín hiệu xe được gửi xuống client => sẽ hiển thị tọa độ của xem ở bên bảng bên trái
  this.show = function (vehicle)
  {
    if (vehicle.row == null)
    {
      var $this = this;
      var row = $("<ul>"); row.css("cursor", "pointer");
      row.append("<li class='col0'>{0}</li>".format(vehicle.VehiclePlate));
      var col2 = $("<li class='col3'></li>"); row.append(col2);
      vehicle.row = row;
      vehicle.col2 = col2;        
      vehicle.row.click(function () { $this.online.active(vehicle); });
      tableBody.append(row);
    }
    
    vehicle.col2.html("{0}, {1}".format(vehicle.state.v, vehicle.state.k));
  }
  this.active = function (vehicle) { vehicle.row.addClass("bg-success text-white"); };   // Xe được chọn thì cho thành màu xanh
  this.deactive = function (vehicle) { vehicle.row.removeClass("bg-success text-white"); };
}

Để hiển thị các xe đang online trên bản đồ tôi tạo ra class MapView kế thừa tới View như sau:

var MapView = function ()
{
  $.extend(this, new View());
  this.map = null;

  var vehicleIcons = [];    
  for (var i = 0; i <= 7; i++)
  {
    vehicleIcons.push("/Projects/Web/Modules/Examples/CodeFun/MapVehicleTracking/icons/{0}.png".format(i));      
  }

  // Khi nhận được tín hiệu xe thì sẽ cập nhật tọa độ của xe và hiển thị trên bản đồ
  // Có tính toán hướng xe sau mỗi lần nhận tín hiệu
  this.show = function (vehicle)
  {
    if (vehicle.marker == null)
    {
      var $this = this;
      vehicle.marker = L.marker([vehicle.state.v, vehicle.state.k], { zIndexOffset: 1000 });
      var iconElement = $("<div><div class='badge badge-secondary' style='font-size:10px'>{0}</div><img src='' /></div>".format(vehicle.VehiclePlate));
      var markerIcon = L.divIcon({ className: 'vehicle-icon', html: iconElement[0] });
      vehicle.marker.setIcon(markerIcon);
      vehicle.imgIcon = iconElement.find("img");
      vehicle.labelPlate = iconElement.find(".badge");
      vehicle.marker.addTo(this.map);
      vehicle.imgIcon.attr("src", vehicleIcons[Core.random(8)]);
      vehicle.marker.on("click", function () { $this.online.active(vehicle); });
    }
    else
    {
      if (vehicle.oldState == null) vehicle.direction = Core.random(8);
      else vehicle.direction = getDir(vehicle.direction, vehicle.oldState.v, vehicle.oldState.k, vehicle.state.v, vehicle.state.k);

      vehicle.marker.setLatLng(L.latLng(vehicle.state.v, vehicle.state.k));
      vehicle.imgIcon.attr("src", vehicleIcons[vehicle.direction]);

      if (vehicle.active)
        this.active(vehicle);
    }
  }
  
  // Bản đồ sẽ di chuyển theo xe nếu như xe được chọn
  this.active = function (vehicle)
  {
    vehicle.labelPlate.removeClass("badge-secondary").addClass("badge-danger");
    this.map.panTo(vehicle.marker.getLatLng(), { animate: true });
  }
  this.deactive = function (vehicle)
  {
    vehicle.labelPlate.removeClass("badge-danger").addClass("badge-secondary");
  }
}

Và cuối cùng tôi khai báo một class Online. Tại class này sẽ có phương thức nhận dữ liệu và truyền gửi tới các View để hiển thị thông tin xe

var Online = function ()
{
  var views = []; // Các view để thực hiện hiển thị xe
  var vehicles = {};
  
  // Code Code
  
  // Nhận trạng thái các xe và gửi tới các view
  this.receive = function (vehiclePlate, vehicleState)
  {
    var vehicle = vehicles[vehiclePlate];
    if (vehicle == null) vehicle = vehicles[vehiclePlate] = { VehiclePlate: vehiclePlate };
    
    // Code code
    withView(function (v) { v.show(vehicle); });
  }
  
  // Code Code
}

Khai báo và sử dụng class Online như sau

var online = new Online();

var tableView = new TableView();
tableView.container = divMapId;
online.addView(tableView);

var mapView = new MapView();
mapView.map = map;
online.addView(mapView);

Như vậy là các bước chuẩn bị cho việc hiển thị xe trực tuyến trên bản đồ đã hoàn tất. Nhiệm vụ bây giờ chỉ việc đẩy dữ liệu từ server gửi về client để hiển thị. Như tôi đã nói ở đầu bài viết là chúng ta có thể sử dụng websocket để đẩy dữ liệu về. Sau khi nhận được dữ liệu từ server push về thì sẽ gọi phương thức online.receive(vehiclePlate, state). và chúng ta sẽ thấy các xe của xí nghiệp chuyển động trên bản đồ.

Để xem mã nguồn các bạn có thể click vào đây. Để xem dữ liệu demo các bạn click vào đây.

Nếu các bạn thấy mô phỏng này hay và bổ ích. Hãy like và share để mình có động lực làm các mô phỏng tiếp theo nhé.

Sơn 20

Nếu bạn thấy nội dung chia sẻ này có ích với bạn hãy Donate để tạo động lực cho tôi viết các bài viết tiếp theo nhé. Cảm ơn nhiều !!!!

Bài viết cùng chuyên mục

Code mô phỏng lộ trình của xe taxi chạy trên bản đồ

Dùng thư viện leafletjs để thay cho google map api mô phỏng lộ trình xe chạy.

04/11/2020 Xem chi tiết
Mô phỏng cách tính nhanh từ năm dương lịch sang năm âm lịch

Tính nhanh năm âm lịch từ năm 1900 tới nay gồm 2 bước nhẩm tính Can, Chi. Tôi 1983 nhẩm nhanh là Quý Hợi

25/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Selection Sort

Sắp xếp chọn là một thuật toán sắp xếp đơn giản, dựa trên việc so sánh tại chỗ.

17/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Insertion Sort

Thuật toán dựa trên ý tưởng xếp bài khi lần lượt di chuyển phần tử về bên trái

06/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Quick Sort

Thực hiện phân chia mảng thành 2 mảng nhỏ và sắp xếp so với một phần tử chốt.

04/10/2020 Xem chi tiết
Mô phỏng tính nhẩm nhanh một số nhân với 99

Cách tính nhanh nhân một số có 2 chữ số với 99

03/10/2020 Xem chi tiết
{"nalias":"code-javascript-mo-phong-50-xe-cua-mot-xi-nghiep-taxi-chay-online-tren-ban-do","lang":"2","cattype":"0","catId":"9","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}