Mấy hôm trước có đọc một bài viết trên các nhóm lập trình về vấn đề dùng if else. Trong đó có đề cập tới vấn đề không dùng lệnh else làm rối rắm code, tạo nhiều case và có thể sinh ra nhiều bug không kiểm soát. Tôi là tôi rất đồng ý với quan điểm trên, vì tôi đã từng phải đọc code mà if else lồng nhau quá trời luôn. Debug khó vãi cả đ*. Thay vì dùng if else lồng nhau, chúng ta có thể dùng design pattern để giải quyết. Nó giúp chia nhỏ các trường hợp, đóng gói vào được từng class và tất nhiên cũng debug dễ hơn rất nhiều. Tôi sẽ có những chia sẻ cụ thể về việc đóng gói theo từng class để xử lý được nhiều case thay if else ở các bài viết sau.

Dưới đây tôi cũng mô phỏng lại bài toán đèn giao thông. Mà trong đó không dùng một lệnh if nào. Tuy nhiên nó chỉ có thể thực thi được ở trên javascript. Để thực hiện với các ngôn ngữ khác như C# mà không dùng if thì tôi cũng có thể làm được, tuy nhiên code sẽ phức tạp hơn một chút.

Nhưng mà nói gì thì nói, code mà không có if thì nó cũng khó chịu lắm nhé cheeky

Trước tiên các bạn chạy mô phỏng trước nhé. Sau đó xem code mà thấy nó tù quá thì comment nhé indecision. Học hỏi là chủ yếu

Nhập cấu hình đèn giao thông
Bật đèn
 
 
 
0
Đây là mã nguồn
var TrafficLight = function ()
{
  var colors = {
    "red": { bg: "bg-danger", color: "text-danger", border: "border-danger" },
    "yellow": { bg: "bg-warning", color: "text-warning", border: "border-warning" },
    "green": { bg: "bg-success", color: "text-success", border: "border-success" }
  };

  var state = {};

  this.redViewer = null;
  this.yellowViewer = null;
  this.greenViewer = null;
  this.counterViewer = null;

  var timer = new Core.Timer({ interval: 1000 });

  this.start = function(redSeconds, yellowSeconds, greenSeconds)
  {
    timer.stop();
    clearState.bind(this)();
    this.counterViewer.html(0);
    state = {};

    createState.bind(this)("red", redSeconds, 0);
    createState.bind(this)("yellow", yellowSeconds, redSeconds);
    createState.bind(this)("green", greenSeconds, redSeconds + yellowSeconds);

    var stateIndex = 1;
    state[redSeconds + yellowSeconds + greenSeconds].afterRun = () => stateIndex = 1;

    var $this = this;
    timer.setOption(function (option)
    {  
      option.onTick = function ()
      {
        stateColor = state[stateIndex];
        clearState.bind($this)();
        stateColor.run();
        stateIndex++;
        stateColor.afterRun();
      };        
    });
    timer.start();
  }

  var createState = function (colorName, seconds, start)
  {      
    for (var i = 1; i <= seconds; i++)
    {
      stateColor = new TrafficLight.StateColor(colors[colorName], this[colorName + "Viewer"], this.counterViewer, seconds + start, start + i);
      state[stateColor.stateIndex = (start + i)] = stateColor;
    }
  }

  var clearState = function ()
  {
    var arr = Object.keys(colors);
    for (var i = 0; i < arr.length; i++)
    {
      var colorName = arr[i];
      var color = colors[colorName];
      this[colorName + "Viewer"].removeClass(color.bg);
      this.counterViewer.removeClass(color.color).removeClass(color.border);
    }
  }
}
TrafficLight.StateColor = function (color, lightElement, counterViewer, maxSeconds, stateIndex)
{
  this.run = function ()
  {
    lightElement.addClass(color.bg);
    counterViewer.addClass(color.color).addClass(color.border).html(maxSeconds - stateIndex);
  }
  this.afterRun = function () { };
}
Đây là nội dung html
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="form-inline row">
      <div class="form-group col-12">
        <label class="mr-2">Số gây</label>
        <input class="form-control xs-display-unset xs-width-unset bg-danger text-white input-seconds" id="input_1" name="Length" value="15" min="5" max="20" type="number" />
        <input class="form-control xs-display-unset xs-width-unset bg-warning text-white input-seconds" id="input_2" name="Length" value="4" min="5" max="20" type="number" />
        <input class="form-control xs-display-unset xs-width-unset bg-success text-white input-seconds" id="input_3" name="Length" value="12" min="5" max="20" type="number" />
        <a class="btn btn-primary text-white ml-2" data-btn="Start">Bật đèn</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-12 mt-4 justify-content-center text-center align-middle">
    <div class="traffic-light tl1 font-digital border-danger">&nbsp;</div>
    <div class="traffic-light tl2 font-digital border-warning">&nbsp;</div>
    <div class="traffic-light tl3 font-digital border-success">&nbsp;</div>
    <div class="traffic-light font-digital tl4">0</div>
  </div>
</div>

Và cuối cùng là mã nguồn thực thi chạy đèn giao thông cool

var content = $("article");
var trafficLight = new TrafficLight();
trafficLight.redViewer = content.find(".tl1");
trafficLight.yellowViewer = content.find(".tl2");
trafficLight.greenViewer = content.find(".tl3");
trafficLight.counterViewer = content.find(".tl4");

var btn = content.find("[data-btn=Start]");
btn.click(function ()
{
  trafficLight.start(parseInt(content.find("#input_1").val()),
    parseInt(content.find("#input_2").val()),
    parseInt(content.find("#input_3").val()));
});

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Các bạn thấy hay hãy comment. Hoặc có góp ý gì hay chia sẻ nhiệt tình nhé.

Sơn 20