1. Nhập code javascript cần thực hiện đóng gói
2. Kết quả