Thư viện Jquery Hotkeys của tác giả Tzury Bar Yochay được viết từ năm 2010. Hiện nay tôi vẫn sử dụng thư viện này để giúp phần mềm của mình có thể sử dụng được phím nóng ở trên web. Thư viện này code tuy nhỏ nhưng thực sự rất hữu dụng và sử dụng cũng rất dễ dàng.

Cho tới khi tôi viết bài này thì đường link trên Github của tác giả đã là 404. Tuy nhiên tôi vẫn lưu trữ lại và chia sẻ với bạn. Các bạn có thể tải plugin hotkey tại đây

jQuery(document).bind('keydown.f6', function (evt) { alert('F6'); return false; });

Ví dụ đoạn code trên thiết lập sự kiện bấm phím f6 thì có alert thông báo F6

Dưới đây là mô phỏng đoạn code đã bind tất cả các phím trên bàn phím. Các bạn có thể thử ấn phím để trải nghiệm

Phím bấm ký tự đặc biệt
esc
tab
space
return
backspace
scroll
capslock
numlock
pause
insert
home
del
end
pageup
pagedown
left
up
right
down
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
Phím bấm số từ 0-9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Phím bấm ký tự từ A-Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
Tổ hợp phím
Ctrl
Ctrl+a
Ctrl+b
Ctrl+c
Ctrl+d
Ctrl+e
Ctrl+f
Ctrl+g
Ctrl+h
Ctrl+i
Ctrl+j
Ctrl+k
Ctrl+l
Ctrl+m
Ctrl+n
Ctrl+o
Ctrl+p
Ctrl+q
Ctrl+r
Ctrl+s
Ctrl+t
Ctrl+u
Ctrl+v
Ctrl+w
Ctrl+x
Ctrl+y
Ctrl+z
Shift
Shift+a
Shift+b
Shift+c
Shift+d
Shift+e
Shift+f
Shift+g
Shift+h
Shift+i
Shift+j
Shift+k
Shift+l
Shift+m
Shift+n
Shift+o
Shift+p
Shift+q
Shift+r
Shift+s
Shift+t
Shift+u
Shift+v
Shift+w
Shift+x
Shift+y
Shift+z
Alt
Alt+a
Alt+b
Alt+c
Alt+d
Alt+e
Alt+f
Alt+g
Alt+h
Alt+i
Alt+j
Alt+k
Alt+l
Alt+m
Alt+n
Alt+o
Alt+p
Alt+q
Alt+r
Alt+s
Alt+t
Alt+u
Alt+v
Alt+w
Alt+x
Alt+y
Alt+z
Tổ hợp phím bấm + ký tự đặc biệt
Ctrl
Ctrl+esc
Ctrl+tab
Ctrl+space
Ctrl+return
Ctrl+backspace
Ctrl+scroll
Ctrl+capslock
Ctrl+numlock
Ctrl+pause
Ctrl+insert
Ctrl+home
Ctrl+del
Ctrl+end
Ctrl+pageup
Ctrl+pagedown
Ctrl+left
Ctrl+up
Ctrl+right
Ctrl+down
Ctrl+f1
Ctrl+f2
Ctrl+f3
Ctrl+f4
Ctrl+f5
Ctrl+f6
Ctrl+f7
Ctrl+f8
Ctrl+f9
Ctrl+f10
Ctrl+f11
Ctrl+f12
Shift
Shift+esc
Shift+tab
Shift+space
Shift+return
Shift+backspace
Shift+scroll
Shift+capslock
Shift+numlock
Shift+pause
Shift+insert
Shift+home
Shift+del
Shift+end
Shift+pageup
Shift+pagedown
Shift+left
Shift+up
Shift+right
Shift+down
Shift+f1
Shift+f2
Shift+f3
Shift+f4
Shift+f5
Shift+f6
Shift+f7
Shift+f8
Shift+f9
Shift+f10
Shift+f11
Shift+f12
Alt
Alt+esc
Alt+tab
Alt+space
Alt+return
Alt+backspace
Alt+scroll
Alt+capslock
Alt+numlock
Alt+pause
Alt+insert
Alt+home
Alt+del
Alt+end
Alt+pageup
Alt+pagedown
Alt+left
Alt+up
Alt+right
Alt+down
Alt+f1
Alt+f2
Alt+f3
Alt+f4
Alt+f5
Alt+f6
Alt+f7
Alt+f8
Alt+f9
Alt+f10
Alt+f11
Alt+f12
jQuery(document).bind('keydown.esc', function (evt) { jQuery('#_esc').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.tab', function (evt) { jQuery('#_tab').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.space', function (evt) { jQuery('#_space').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.return', function (evt) { jQuery('#_return').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.backspace', function (evt) { jQuery('#_backspace').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.scroll', function (evt) { jQuery('#_scroll').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.capslock', function (evt) { jQuery('#_capslock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.numlock', function (evt) { jQuery('#_numlock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.pause', function (evt) { jQuery('#_pause').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.insert', function (evt) { jQuery('#_insert').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.home', function (evt) { jQuery('#_home').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.del', function (evt) { jQuery('#_del').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.end', function (evt) { jQuery('#_end').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.pageup', function (evt) { jQuery('#_pageup').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.pagedown', function (evt) { jQuery('#_pagedown').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.left', function (evt) { jQuery('#_left').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.up', function (evt) { jQuery('#_up').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.right', function (evt) { jQuery('#_right').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.down', function (evt) { jQuery('#_down').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f1', function (evt) { jQuery('#_f1').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f2', function (evt) { jQuery('#_f2').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f3', function (evt) { jQuery('#_f3').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f4', function (evt) { jQuery('#_f4').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f5', function (evt) { jQuery('#_f5').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f6', function (evt) { jQuery('#_f6').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f7', function (evt) { jQuery('#_f7').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f8', function (evt) { jQuery('#_f8').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f9', function (evt) { jQuery('#_f9').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f10', function (evt) { jQuery('#_f10').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f11', function (evt) { jQuery('#_f11').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f12', function (evt) { jQuery('#_f12').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.1', function (evt) { jQuery('#_1').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.2', function (evt) { jQuery('#_2').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.3', function (evt) { jQuery('#_3').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.4', function (evt) { jQuery('#_4').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.5', function (evt) { jQuery('#_5').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.6', function (evt) { jQuery('#_6').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.7', function (evt) { jQuery('#_7').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.8', function (evt) { jQuery('#_8').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.9', function (evt) { jQuery('#_9').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.0', function (evt) { jQuery('#_0').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.a', function (evt) { jQuery('#_a').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.b', function (evt) { jQuery('#_b').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.c', function (evt) { jQuery('#_c').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.d', function (evt) { jQuery('#_d').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.e', function (evt) { jQuery('#_e').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f', function (evt) { jQuery('#_f').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.g', function (evt) { jQuery('#_g').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.h', function (evt) { jQuery('#_h').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.i', function (evt) { jQuery('#_i').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.j', function (evt) { jQuery('#_j').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.k', function (evt) { jQuery('#_k').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.l', function (evt) { jQuery('#_l').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.m', function (evt) { jQuery('#_m').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.n', function (evt) { jQuery('#_n').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.o', function (evt) { jQuery('#_o').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.p', function (evt) { jQuery('#_p').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.q', function (evt) { jQuery('#_q').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.r', function (evt) { jQuery('#_r').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.s', function (evt) { jQuery('#_s').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.t', function (evt) { jQuery('#_t').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.u', function (evt) { jQuery('#_u').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.v', function (evt) { jQuery('#_v').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.w', function (evt) { jQuery('#_w').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.x', function (evt) { jQuery('#_x').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.y', function (evt) { jQuery('#_y').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.z', function (evt) { jQuery('#_z').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_a', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_a').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_b', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_b').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_c', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_c').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_d', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_d').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_e', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_e').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_g', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_g').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_h', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_h').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_i', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_i').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_j', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_j').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_k', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_k').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_l', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_l').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_m', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_m').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_n', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_n').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_o', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_o').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_p', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_p').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_q', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_q').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_r', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_r').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_s', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_s').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_t', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_t').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_u', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_u').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_v', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_v').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_w', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_w').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_x', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_x').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_y', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_y').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_z', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_z').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_a', function (evt) { jQuery('#_Shift_a').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_b', function (evt) { jQuery('#_Shift_b').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_c', function (evt) { jQuery('#_Shift_c').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_d', function (evt) { jQuery('#_Shift_d').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_e', function (evt) { jQuery('#_Shift_e').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f', function (evt) { jQuery('#_Shift_f').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_g', function (evt) { jQuery('#_Shift_g').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_h', function (evt) { jQuery('#_Shift_h').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_i', function (evt) { jQuery('#_Shift_i').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_j', function (evt) { jQuery('#_Shift_j').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_k', function (evt) { jQuery('#_Shift_k').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_l', function (evt) { jQuery('#_Shift_l').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_m', function (evt) { jQuery('#_Shift_m').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_n', function (evt) { jQuery('#_Shift_n').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_o', function (evt) { jQuery('#_Shift_o').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_p', function (evt) { jQuery('#_Shift_p').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_q', function (evt) { jQuery('#_Shift_q').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_r', function (evt) { jQuery('#_Shift_r').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_s', function (evt) { jQuery('#_Shift_s').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_t', function (evt) { jQuery('#_Shift_t').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_u', function (evt) { jQuery('#_Shift_u').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_v', function (evt) { jQuery('#_Shift_v').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_w', function (evt) { jQuery('#_Shift_w').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_x', function (evt) { jQuery('#_Shift_x').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_y', function (evt) { jQuery('#_Shift_y').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_z', function (evt) { jQuery('#_Shift_z').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_a', function (evt) { jQuery('#_Alt_a').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_b', function (evt) { jQuery('#_Alt_b').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_c', function (evt) { jQuery('#_Alt_c').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_d', function (evt) { jQuery('#_Alt_d').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_e', function (evt) { jQuery('#_Alt_e').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f', function (evt) { jQuery('#_Alt_f').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_g', function (evt) { jQuery('#_Alt_g').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_h', function (evt) { jQuery('#_Alt_h').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_i', function (evt) { jQuery('#_Alt_i').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_j', function (evt) { jQuery('#_Alt_j').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_k', function (evt) { jQuery('#_Alt_k').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_l', function (evt) { jQuery('#_Alt_l').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_m', function (evt) { jQuery('#_Alt_m').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_n', function (evt) { jQuery('#_Alt_n').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_o', function (evt) { jQuery('#_Alt_o').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_p', function (evt) { jQuery('#_Alt_p').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_q', function (evt) { jQuery('#_Alt_q').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_r', function (evt) { jQuery('#_Alt_r').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_s', function (evt) { jQuery('#_Alt_s').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_t', function (evt) { jQuery('#_Alt_t').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_u', function (evt) { jQuery('#_Alt_u').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_v', function (evt) { jQuery('#_Alt_v').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_w', function (evt) { jQuery('#_Alt_w').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_x', function (evt) { jQuery('#_Alt_x').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_y', function (evt) { jQuery('#_Alt_y').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_z', function (evt) { jQuery('#_Alt_z').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_esc', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_esc').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_tab', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_tab').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_space', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_space').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_return', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_return').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_backspace', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_backspace').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_scroll', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_scroll').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_capslock', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_capslock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_numlock', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_numlock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_pause', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_pause').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_insert', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_insert').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_home', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_home').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_del', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_del').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_end', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_end').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_pageup', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_pageup').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_pagedown', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_pagedown').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_left', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_left').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_up', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_up').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_right', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_right').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_down', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_down').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f1', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f1').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f2', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f2').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f3', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f3').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f4', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f4').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f5', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f5').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f6', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f6').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f7', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f7').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f8', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f8').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f9', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f9').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f10', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f10').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f11', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f11').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f12', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f12').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_esc', function (evt) { jQuery('#_Shift_esc').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_tab', function (evt) { jQuery('#_Shift_tab').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_space', function (evt) { jQuery('#_Shift_space').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_return', function (evt) { jQuery('#_Shift_return').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_backspace', function (evt) { jQuery('#_Shift_backspace').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_scroll', function (evt) { jQuery('#_Shift_scroll').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_capslock', function (evt) { jQuery('#_Shift_capslock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_numlock', function (evt) { jQuery('#_Shift_numlock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_pause', function (evt) { jQuery('#_Shift_pause').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_insert', function (evt) { jQuery('#_Shift_insert').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_home', function (evt) { jQuery('#_Shift_home').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_del', function (evt) { jQuery('#_Shift_del').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_end', function (evt) { jQuery('#_Shift_end').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_pageup', function (evt) { jQuery('#_Shift_pageup').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_pagedown', function (evt) { jQuery('#_Shift_pagedown').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_left', function (evt) { jQuery('#_Shift_left').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_up', function (evt) { jQuery('#_Shift_up').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_right', function (evt) { jQuery('#_Shift_right').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_down', function (evt) { jQuery('#_Shift_down').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f1', function (evt) { jQuery('#_Shift_f1').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f2', function (evt) { jQuery('#_Shift_f2').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f3', function (evt) { jQuery('#_Shift_f3').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f4', function (evt) { jQuery('#_Shift_f4').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f5', function (evt) { jQuery('#_Shift_f5').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f6', function (evt) { jQuery('#_Shift_f6').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f7', function (evt) { jQuery('#_Shift_f7').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f8', function (evt) { jQuery('#_Shift_f8').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f9', function (evt) { jQuery('#_Shift_f9').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f10', function (evt) { jQuery('#_Shift_f10').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f11', function (evt) { jQuery('#_Shift_f11').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f12', function (evt) { jQuery('#_Shift_f12').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_esc', function (evt) { jQuery('#_Alt_esc').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_tab', function (evt) { jQuery('#_Alt_tab').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_space', function (evt) { jQuery('#_Alt_space').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_return', function (evt) { jQuery('#_Alt_return').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_backspace', function (evt) { jQuery('#_Alt_backspace').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_scroll', function (evt) { jQuery('#_Alt_scroll').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_capslock', function (evt) { jQuery('#_Alt_capslock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_numlock', function (evt) { jQuery('#_Alt_numlock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_pause', function (evt) { jQuery('#_Alt_pause').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_insert', function (evt) { jQuery('#_Alt_insert').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_home', function (evt) { jQuery('#_Alt_home').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_del', function (evt) { jQuery('#_Alt_del').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_end', function (evt) { jQuery('#_Alt_end').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_pageup', function (evt) { jQuery('#_Alt_pageup').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_pagedown', function (evt) { jQuery('#_Alt_pagedown').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_left', function (evt) { jQuery('#_Alt_left').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_up', function (evt) { jQuery('#_Alt_up').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_right', function (evt) { jQuery('#_Alt_right').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_down', function (evt) { jQuery('#_Alt_down').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f1', function (evt) { jQuery('#_Alt_f1').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f2', function (evt) { jQuery('#_Alt_f2').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f3', function (evt) { jQuery('#_Alt_f3').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f4', function (evt) { jQuery('#_Alt_f4').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f5', function (evt) { jQuery('#_Alt_f5').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f6', function (evt) { jQuery('#_Alt_f6').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f7', function (evt) { jQuery('#_Alt_f7').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f8', function (evt) { jQuery('#_Alt_f8').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f9', function (evt) { jQuery('#_Alt_f9').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f10', function (evt) { jQuery('#_Alt_f10').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f11', function (evt) { jQuery('#_Alt_f11').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f12', function (evt) { jQuery('#_Alt_f12').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });

Chúc các bạn sử dụng plugin thành công