Hướng dẫn sử dụng Jquery Plugin Hotkeys - Tạo phím nóng trên trình duyệt web

Thư viện Jquery Hotkeys của tác giả Tzury Bar Yochay được viết từ năm 2010. Hiện nay tôi vẫn sử dụng thư viện này để giúp phần mềm của mình có thể sử dụng được phím nóng ở trên web. Thư viện này code tuy nhỏ nhưng thực sự rất hữu dụng và sử dụng cũng rất dễ dàng.

Cho tới khi tôi viết bài này thì đường link trên Github của tác giả đã là 404. Tuy nhiên tôi vẫn lưu trữ lại và chia sẻ với bạn. Các bạn có thể tải plugin hotkey tại đây

jQuery(document).bind('keydown.f6', function (evt) { alert('F6'); return false; });

Ví dụ đoạn code trên thiết lập sự kiện bấm phím f6 thì có alert thông báo F6

Dưới đây là mô phỏng đoạn code đã bind tất cả các phím trên bàn phím. Các bạn có thể thử ấn phím để trải nghiệm

Phím bấm ký tự đặc biệt
esc
tab
space
return
backspace
scroll
capslock
numlock
pause
insert
home
del
end
pageup
pagedown
left
up
right
down
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
Phím bấm số từ 0-9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Phím bấm ký tự từ A-Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
Tổ hợp phím
Ctrl
Ctrl+a
Ctrl+b
Ctrl+c
Ctrl+d
Ctrl+e
Ctrl+f
Ctrl+g
Ctrl+h
Ctrl+i
Ctrl+j
Ctrl+k
Ctrl+l
Ctrl+m
Ctrl+n
Ctrl+o
Ctrl+p
Ctrl+q
Ctrl+r
Ctrl+s
Ctrl+t
Ctrl+u
Ctrl+v
Ctrl+w
Ctrl+x
Ctrl+y
Ctrl+z
Shift
Shift+a
Shift+b
Shift+c
Shift+d
Shift+e
Shift+f
Shift+g
Shift+h
Shift+i
Shift+j
Shift+k
Shift+l
Shift+m
Shift+n
Shift+o
Shift+p
Shift+q
Shift+r
Shift+s
Shift+t
Shift+u
Shift+v
Shift+w
Shift+x
Shift+y
Shift+z
Alt
Alt+a
Alt+b
Alt+c
Alt+d
Alt+e
Alt+f
Alt+g
Alt+h
Alt+i
Alt+j
Alt+k
Alt+l
Alt+m
Alt+n
Alt+o
Alt+p
Alt+q
Alt+r
Alt+s
Alt+t
Alt+u
Alt+v
Alt+w
Alt+x
Alt+y
Alt+z
Tổ hợp phím bấm + ký tự đặc biệt
Ctrl
Ctrl+esc
Ctrl+tab
Ctrl+space
Ctrl+return
Ctrl+backspace
Ctrl+scroll
Ctrl+capslock
Ctrl+numlock
Ctrl+pause
Ctrl+insert
Ctrl+home
Ctrl+del
Ctrl+end
Ctrl+pageup
Ctrl+pagedown
Ctrl+left
Ctrl+up
Ctrl+right
Ctrl+down
Ctrl+f1
Ctrl+f2
Ctrl+f3
Ctrl+f4
Ctrl+f5
Ctrl+f6
Ctrl+f7
Ctrl+f8
Ctrl+f9
Ctrl+f10
Ctrl+f11
Ctrl+f12
Shift
Shift+esc
Shift+tab
Shift+space
Shift+return
Shift+backspace
Shift+scroll
Shift+capslock
Shift+numlock
Shift+pause
Shift+insert
Shift+home
Shift+del
Shift+end
Shift+pageup
Shift+pagedown
Shift+left
Shift+up
Shift+right
Shift+down
Shift+f1
Shift+f2
Shift+f3
Shift+f4
Shift+f5
Shift+f6
Shift+f7
Shift+f8
Shift+f9
Shift+f10
Shift+f11
Shift+f12
Alt
Alt+esc
Alt+tab
Alt+space
Alt+return
Alt+backspace
Alt+scroll
Alt+capslock
Alt+numlock
Alt+pause
Alt+insert
Alt+home
Alt+del
Alt+end
Alt+pageup
Alt+pagedown
Alt+left
Alt+up
Alt+right
Alt+down
Alt+f1
Alt+f2
Alt+f3
Alt+f4
Alt+f5
Alt+f6
Alt+f7
Alt+f8
Alt+f9
Alt+f10
Alt+f11
Alt+f12
jQuery(document).bind('keydown.esc', function (evt) { jQuery('#_esc').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.tab', function (evt) { jQuery('#_tab').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.space', function (evt) { jQuery('#_space').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.return', function (evt) { jQuery('#_return').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.backspace', function (evt) { jQuery('#_backspace').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.scroll', function (evt) { jQuery('#_scroll').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.capslock', function (evt) { jQuery('#_capslock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.numlock', function (evt) { jQuery('#_numlock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.pause', function (evt) { jQuery('#_pause').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.insert', function (evt) { jQuery('#_insert').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.home', function (evt) { jQuery('#_home').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.del', function (evt) { jQuery('#_del').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.end', function (evt) { jQuery('#_end').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.pageup', function (evt) { jQuery('#_pageup').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.pagedown', function (evt) { jQuery('#_pagedown').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.left', function (evt) { jQuery('#_left').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.up', function (evt) { jQuery('#_up').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.right', function (evt) { jQuery('#_right').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.down', function (evt) { jQuery('#_down').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f1', function (evt) { jQuery('#_f1').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f2', function (evt) { jQuery('#_f2').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f3', function (evt) { jQuery('#_f3').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f4', function (evt) { jQuery('#_f4').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f5', function (evt) { jQuery('#_f5').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f6', function (evt) { jQuery('#_f6').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f7', function (evt) { jQuery('#_f7').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f8', function (evt) { jQuery('#_f8').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f9', function (evt) { jQuery('#_f9').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f10', function (evt) { jQuery('#_f10').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f11', function (evt) { jQuery('#_f11').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f12', function (evt) { jQuery('#_f12').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.1', function (evt) { jQuery('#_1').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.2', function (evt) { jQuery('#_2').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.3', function (evt) { jQuery('#_3').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.4', function (evt) { jQuery('#_4').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.5', function (evt) { jQuery('#_5').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.6', function (evt) { jQuery('#_6').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.7', function (evt) { jQuery('#_7').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.8', function (evt) { jQuery('#_8').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.9', function (evt) { jQuery('#_9').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.0', function (evt) { jQuery('#_0').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.a', function (evt) { jQuery('#_a').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.b', function (evt) { jQuery('#_b').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.c', function (evt) { jQuery('#_c').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.d', function (evt) { jQuery('#_d').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.e', function (evt) { jQuery('#_e').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.f', function (evt) { jQuery('#_f').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.g', function (evt) { jQuery('#_g').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.h', function (evt) { jQuery('#_h').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.i', function (evt) { jQuery('#_i').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.j', function (evt) { jQuery('#_j').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.k', function (evt) { jQuery('#_k').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.l', function (evt) { jQuery('#_l').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.m', function (evt) { jQuery('#_m').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.n', function (evt) { jQuery('#_n').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.o', function (evt) { jQuery('#_o').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.p', function (evt) { jQuery('#_p').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.q', function (evt) { jQuery('#_q').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.r', function (evt) { jQuery('#_r').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.s', function (evt) { jQuery('#_s').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.t', function (evt) { jQuery('#_t').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.u', function (evt) { jQuery('#_u').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.v', function (evt) { jQuery('#_v').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.w', function (evt) { jQuery('#_w').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.x', function (evt) { jQuery('#_x').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.y', function (evt) { jQuery('#_y').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.z', function (evt) { jQuery('#_z').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_a', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_a').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_b', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_b').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_c', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_c').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_d', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_d').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_e', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_e').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_g', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_g').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_h', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_h').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_i', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_i').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_j', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_j').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_k', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_k').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_l', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_l').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_m', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_m').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_n', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_n').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_o', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_o').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_p', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_p').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_q', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_q').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_r', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_r').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_s', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_s').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_t', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_t').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_u', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_u').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_v', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_v').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_w', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_w').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_x', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_x').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_y', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_y').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_z', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_z').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_a', function (evt) { jQuery('#_Shift_a').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_b', function (evt) { jQuery('#_Shift_b').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_c', function (evt) { jQuery('#_Shift_c').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_d', function (evt) { jQuery('#_Shift_d').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_e', function (evt) { jQuery('#_Shift_e').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f', function (evt) { jQuery('#_Shift_f').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_g', function (evt) { jQuery('#_Shift_g').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_h', function (evt) { jQuery('#_Shift_h').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_i', function (evt) { jQuery('#_Shift_i').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_j', function (evt) { jQuery('#_Shift_j').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_k', function (evt) { jQuery('#_Shift_k').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_l', function (evt) { jQuery('#_Shift_l').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_m', function (evt) { jQuery('#_Shift_m').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_n', function (evt) { jQuery('#_Shift_n').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_o', function (evt) { jQuery('#_Shift_o').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_p', function (evt) { jQuery('#_Shift_p').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_q', function (evt) { jQuery('#_Shift_q').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_r', function (evt) { jQuery('#_Shift_r').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_s', function (evt) { jQuery('#_Shift_s').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_t', function (evt) { jQuery('#_Shift_t').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_u', function (evt) { jQuery('#_Shift_u').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_v', function (evt) { jQuery('#_Shift_v').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_w', function (evt) { jQuery('#_Shift_w').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_x', function (evt) { jQuery('#_Shift_x').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_y', function (evt) { jQuery('#_Shift_y').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_z', function (evt) { jQuery('#_Shift_z').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_a', function (evt) { jQuery('#_Alt_a').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_b', function (evt) { jQuery('#_Alt_b').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_c', function (evt) { jQuery('#_Alt_c').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_d', function (evt) { jQuery('#_Alt_d').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_e', function (evt) { jQuery('#_Alt_e').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f', function (evt) { jQuery('#_Alt_f').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_g', function (evt) { jQuery('#_Alt_g').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_h', function (evt) { jQuery('#_Alt_h').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_i', function (evt) { jQuery('#_Alt_i').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_j', function (evt) { jQuery('#_Alt_j').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_k', function (evt) { jQuery('#_Alt_k').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_l', function (evt) { jQuery('#_Alt_l').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_m', function (evt) { jQuery('#_Alt_m').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_n', function (evt) { jQuery('#_Alt_n').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_o', function (evt) { jQuery('#_Alt_o').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_p', function (evt) { jQuery('#_Alt_p').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_q', function (evt) { jQuery('#_Alt_q').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_r', function (evt) { jQuery('#_Alt_r').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_s', function (evt) { jQuery('#_Alt_s').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_t', function (evt) { jQuery('#_Alt_t').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_u', function (evt) { jQuery('#_Alt_u').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_v', function (evt) { jQuery('#_Alt_v').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_w', function (evt) { jQuery('#_Alt_w').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_x', function (evt) { jQuery('#_Alt_x').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_y', function (evt) { jQuery('#_Alt_y').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_z', function (evt) { jQuery('#_Alt_z').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_esc', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_esc').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_tab', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_tab').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_space', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_space').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_return', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_return').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_backspace', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_backspace').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_scroll', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_scroll').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_capslock', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_capslock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_numlock', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_numlock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_pause', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_pause').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_insert', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_insert').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_home', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_home').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_del', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_del').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_end', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_end').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_pageup', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_pageup').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_pagedown', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_pagedown').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_left', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_left').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_up', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_up').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_right', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_right').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_down', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_down').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f1', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f1').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f2', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f2').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f3', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f3').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f4', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f4').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f5', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f5').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f6', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f6').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f7', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f7').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f8', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f8').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f9', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f9').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f10', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f10').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f11', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f11').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Ctrl_f12', function (evt) { jQuery('#_Ctrl_f12').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_esc', function (evt) { jQuery('#_Shift_esc').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_tab', function (evt) { jQuery('#_Shift_tab').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_space', function (evt) { jQuery('#_Shift_space').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_return', function (evt) { jQuery('#_Shift_return').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_backspace', function (evt) { jQuery('#_Shift_backspace').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_scroll', function (evt) { jQuery('#_Shift_scroll').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_capslock', function (evt) { jQuery('#_Shift_capslock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_numlock', function (evt) { jQuery('#_Shift_numlock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_pause', function (evt) { jQuery('#_Shift_pause').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_insert', function (evt) { jQuery('#_Shift_insert').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_home', function (evt) { jQuery('#_Shift_home').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_del', function (evt) { jQuery('#_Shift_del').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_end', function (evt) { jQuery('#_Shift_end').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_pageup', function (evt) { jQuery('#_Shift_pageup').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_pagedown', function (evt) { jQuery('#_Shift_pagedown').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_left', function (evt) { jQuery('#_Shift_left').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_up', function (evt) { jQuery('#_Shift_up').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_right', function (evt) { jQuery('#_Shift_right').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_down', function (evt) { jQuery('#_Shift_down').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f1', function (evt) { jQuery('#_Shift_f1').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f2', function (evt) { jQuery('#_Shift_f2').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f3', function (evt) { jQuery('#_Shift_f3').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f4', function (evt) { jQuery('#_Shift_f4').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f5', function (evt) { jQuery('#_Shift_f5').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f6', function (evt) { jQuery('#_Shift_f6').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f7', function (evt) { jQuery('#_Shift_f7').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f8', function (evt) { jQuery('#_Shift_f8').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f9', function (evt) { jQuery('#_Shift_f9').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f10', function (evt) { jQuery('#_Shift_f10').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f11', function (evt) { jQuery('#_Shift_f11').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Shift_f12', function (evt) { jQuery('#_Shift_f12').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_esc', function (evt) { jQuery('#_Alt_esc').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_tab', function (evt) { jQuery('#_Alt_tab').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_space', function (evt) { jQuery('#_Alt_space').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_return', function (evt) { jQuery('#_Alt_return').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_backspace', function (evt) { jQuery('#_Alt_backspace').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_scroll', function (evt) { jQuery('#_Alt_scroll').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_capslock', function (evt) { jQuery('#_Alt_capslock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_numlock', function (evt) { jQuery('#_Alt_numlock').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_pause', function (evt) { jQuery('#_Alt_pause').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_insert', function (evt) { jQuery('#_Alt_insert').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_home', function (evt) { jQuery('#_Alt_home').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_del', function (evt) { jQuery('#_Alt_del').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_end', function (evt) { jQuery('#_Alt_end').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_pageup', function (evt) { jQuery('#_Alt_pageup').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_pagedown', function (evt) { jQuery('#_Alt_pagedown').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_left', function (evt) { jQuery('#_Alt_left').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_up', function (evt) { jQuery('#_Alt_up').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_right', function (evt) { jQuery('#_Alt_right').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_down', function (evt) { jQuery('#_Alt_down').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f1', function (evt) { jQuery('#_Alt_f1').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f2', function (evt) { jQuery('#_Alt_f2').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f3', function (evt) { jQuery('#_Alt_f3').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f4', function (evt) { jQuery('#_Alt_f4').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f5', function (evt) { jQuery('#_Alt_f5').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f6', function (evt) { jQuery('#_Alt_f6').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f7', function (evt) { jQuery('#_Alt_f7').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f8', function (evt) { jQuery('#_Alt_f8').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f9', function (evt) { jQuery('#_Alt_f9').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f10', function (evt) { jQuery('#_Alt_f10').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f11', function (evt) { jQuery('#_Alt_f11').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });
jQuery(document).bind('keydown.Alt_f12', function (evt) { jQuery('#_Alt_f12').find("span").addClass('bg-danger text-white'); return false; });

Chúc các bạn sử dụng plugin thành công

Nếu bạn thấy nội dung chia sẻ này có ích với bạn hãy Donate để tạo động lực cho tôi viết các bài viết tiếp theo nhé. Cảm ơn nhiều !!!!

Từ khóa: Jquery Plugins

Bài viết cùng chuyên mục

Hướng dẫn gửi email bằng code C#. Cấu hình tài khoản gmail để gửi email từ phần mềm.

Sử dụng thư viện SmtpClient để gửi email. Cấu hình tài khoản gmail ở trạng thái kém bảo mật để có thể gửi email từ phần mềm.

02/12/2020 Xem chi tiết
Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình.

Mình thì lựa chọn phát triển web nên đã chọn chuyên sâu về HTML, Css, Javascript, ASP.NET, SQL

23/11/2020 Xem chi tiết
Mật khẩu kém bảo mật được sử dụng phổ biến trong năm 2020

Bất ngờ với mật khẩu 123456 lại đứng top đầu danh sách. Cứ bảo sao tài khoản hay bị hack. Đúng là sai lầm và chủ quan.

20/11/2020 Xem chi tiết
Xây dựng khung phần mềm trên nền Web giao diện Desktop Window

Đã xây dựng gần như xong khung, chỉ việc viết module business để phát triển phần mềm trên nền tảng Web giao diện Window.

30/10/2020 Xem chi tiết
Tôi đã thiết kế ra design pattern Trứng có trước hay Gà có trước như thế nào

Về ý tưởng này tôi đã thực hiện khoảng 5,6 năm trước do tham gia vào dự án mà xây dựng các khối độc lập nhưng lại có tính năng tương tự nhau

19/10/2020 Xem chi tiết
Chia sẻ một số hiệu ứng Hover hữu ích khi làm Frontend viết bằng css

Gồm các hiệu ứng Hover ZoomIn, Hover Fade, Hover Blur, Hover Zoomout, Hover Mask, Hover Over Text, Hover Fall, Hover Blurout

16/10/2020 Xem chi tiết

Bài viết khác

Hướng dẫn sử dụng Timer trong Javascript

Định nghĩa đối tượng Timer tương tự như trong WinForm C# để thực hiện task vụ theo chu kỳ bằng Javascript

01/09/2020 Xem chi tiết
Mã hóa dữ liệu bằng thuật toán TripleDES

Thuật toán mã hóa dữ liệu đối xứng. Sử dụng một mật khẩu để thực hiện mã hóa và giải mã

31/08/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng thuộc tính filter css làm hiệu ứng đồ họa

Thuộc tính áp dụng để làm các hiệu ứng đồ họa như làm mờ hoặc chuyển màu cho các element

30/08/2020 Xem chi tiết
Mã hóa dữ liệu bằng thuật toán RSA

Thuật toán mã hóa bất đối xứng. Sử dụng private, public key để thực hiện mã hóa và giải mã

30/08/2020 Xem chi tiết
Công cụ mã hóa Javascript ECMA Script Packer

Mã hóa code javascript với lựa chọn: Numeric, Mid, Normal hoặc HighAscii

29/08/2020 Xem chi tiết
{"nalias":"huong-dan-su-dung-jquery-plugin-hotkeys-tao-phim-nong-tren-trinh-duyet-web","lang":"2","cattype":"0","catId":"3","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}