Mô phỏng cách tính nhanh từ năm dương lịch sang năm âm lịch

 • Code Vui
 • 25/10/2020
 • Lượt xem: 8,464

Để tính nhẩm năm dương lịch sang năm âm lịch ta làm 2 bước: Tính chi và tính can.

Chi từ 0 đến 11 gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân,Dậu Tuất, Hợi. Cách tính chi ta lấy 2 số cuối của năm dương, nếu năm lớn hơn 2000 thì cộng thêm 4. Chia cho 12 lấy số dư. So với bảng chi ta được năm âm.

Can từ 0 đến 9 gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Ta lấy số cuối của năm dương cộng với 6 rồi ta lấy số cuối của kết quả so với bảng can. Ghép Can và Chi tìm được ta có kết quả năm âm lịch

Sau đây là mô phỏng bằng Javascript
Hãy nhập năm (1900 - nay) muốn tính năm âm lịch
Bước 1: Chúng ta đi tìm Can
 • ?
 • ?
 • +
 • 6
 • ?
 • ?
Bước 2: Chúng ta đi tìm chi
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0
 • ?
 • ?
 • +
 • 4
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • :
 • 1
 • 2
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
Stt Can
Stt Chi

Click vào đây để xem nội dung code mô phỏng

1. Code javascript
var CalculatorLunarCalendar = function ()
{
  var chi = {};
  chi[0] = { name: "Tý" };
  chi[1] = { name: "Sửu" };
  chi[2] = { name: "Dần" };
  chi[3] = { name: "Mão" };
  chi[4] = { name: "Thìn" };
  chi[5] = { name: "Tị" };
  chi[6] = { name: "Ngọ" };
  chi[7] = { name: "Mùi" };
  chi[8] = { name: "Thân" };
  chi[9] = { name: "Dậu" };
  chi[10] = { name: "Tuất" };
  chi[11] = { name: "Hợi" };

  var can = {};
  can[0] = { name: "Giáp" };
  can[1] = { name: "Ất" };
  can[2] = { name: "Bính" };
  can[3] = { name: "Đinh" };
  can[4] = { name: "Mậu" };
  can[5] = { name: "Kỷ" };
  can[6] = { name: "Canh" };
  can[7] = { name: "Tân" };
  can[8] = { name: "Nhâm" };
  can[9] = { name: "Quý" };

  this.container = null;
  var btnStart = null;
  var tableChi = null;
  var tableCan = null;

  var fillQuestion = function (input, number)
  {
    var snumber = (number + "");
    this.container.find("[" + input + "]").each(function (index)
    {
      var value = snumber.charAt(index);
      if (value != "") $(this).removeClass("hide").find("span").html("?");
    });
  }
  var fillNumber = function (input, number, onFill)
  {
    var snumber = (number + "");
    this.container.find("[" + input + "]").each(function (index)
    {
      var value = snumber.charAt(index);
      if (value != "")
      {
        var span = $(this).removeClass("hide").find("span");
        span.html(value);
        if (onFill != null) onFill(span, snumber.length, index);
      }
    });
  }
  var balance = function (step, left, right)
  {
    var totalLeft = 5 - left;
    var totalRight = 4 - right;

    var area = this.container.find("[data-step=" + step + "] ul");

    for (var i = 1; i <= totalLeft; i++)
    {
      var liEmpty = $("<li class='page-item m-1' data-empty='" + step + "'><span class='page-link xs-page-link rounded-0 border-0 bg-white'> </span></li>");
      area.prepend(liEmpty);
    }
    for (var i = 1; i <= totalRight; i++)
    {
      var liEmpty = $("<li class='page-item m-1' data-empty='" + step + "'><span class='page-link xs-page-link rounded-0 border-0 bg-white'> </span></li>");
      area.append(liEmpty);
    }
  }

  this.start = function ()
  {
    var $this = this;
    buildTable(tableChi = this.container.find("[data-form=table-chi] tbody"), chi);
    buildTable(tableCan = this.container.find("[data-form=table-can] tbody"), can);

    this.container.find(".n-input").each(function ()
    {
      $(this).inputKeypress(function (input)
      {
        if (input.val().length >= 1) input.next(".n-input").setFocus();
        stop.bind($this)();
        clear.bind($this)();
      }, {
        onBackspaceEmpty: function (input) {
          input.prev(".n-input").setFocus();
          stop.bind($this)();
          clear.bind($this)();
        },
        onNoChange: function (input) 
        {
          input.next(".n-input").setFocus();
          stop.bind($this)();
          clear.bind($this)();
        }
      });
    });

    btnStart = this.container.find("[data-btn=Start]");
    btnStart.click(function ()
    {
      if (btnStart.state == null) btnStart.state = 0;
      if (btnStart.state == 0)
      {
        btnStart.state = 1;
        run.bind($this)();
        btnStart.html("Dừng tính toán");
      }
      else stop.bind(this)();
    });

    this.container.find("#inputSpeed").change(function () { interval = parseInt($(this).attr("max")) - parseInt($(this).val()); });
  }

  var interval = 1200;
  var timer;

  var clearHelper = function (area)
  {
    area.find("li[data-type=number]").find("span").html("?");
    area.find("[data-need-hide=true]").addClass("hide");
  }
  var clearResult = function ()
  {
    tableCan.find("td").removeClass("bg-danger bg-success text-white");
    tableChi.find("td").removeClass("bg-danger bg-success text-white");
    this.container.find("[data-need-clear-css]").find("span").removeClass("bg-crimson text-white bg-info bg-dark bg-sienna");
    this.container.find("[data-empty]").remove();
    return this.container.find(".n-input-result").val("_");
  };
  var runChoose = function (table, dataItem, css)
  {
    table.find("td").removeClass("bg-danger bg-success text-white");
    dataItem.element.td1.addClass(css + " text-white");
  }
  var runChooseResult = function (table, data, number, name)
  {
    var $this = this;
    Enumerable.From(data).Where(function (c) { return c.Key <= number; }).ForEach(function (c)
    {
      scripts.push(function () { runChoose(table, c.Value, "bg-danger"); });
      if (c.Key == number) {
        scripts.push(function () { runChoose(table, c.Value, "bg-success"); });
        scripts.push(function () { $this.container.find("[name=" + name + "]").val(c.Value.name); });
      }
    });
  }

  var clear = function ()
  {
    clearHelper.bind(this)(this.container);
    clearResult.bind(this)();
  }

  var run = function ()
  {
    clear.bind(this)();

    scripts = [];
    
    if (timer != null) timer.stop();
    if (timer == null)
    {
      timer = new Core.Timer({ interval: function () { return interval; } });
      timer.onStop = function ()
      {            
        btnStart.state = 0;
        btnStart.html("Thực hiện tính năm âm lịch");
      };
    }

    onCreateScripts.bind(this)(scripts);

    var scriptIndex = 0;
    timer.setOption(function (options)
    {
      options.onTick = function ()
      {
        scripts[scriptIndex]();
        scriptIndex++;
      };
      options.stopWhen = function () { return scriptIndex == scripts.length; };
    });
    timer.start();
  }
  var stop = function ()
  {
    if (timer == null) return;
    timer.stop();
    timer.onStop();
  }

  var onCreateScripts = function (scripts)
  {
    var year = Enumerable.From(this.container.find(".n-input")).ToString("", function (input) { return $(input).val(); });
    if (year.length < 4)
    {
      Core.alert("Vui lòng nhập năm dương lịch từ 1900 tới nay");
      return;
    }
    year = parseInt(year);
    var $this = this;

    // Tính Can
    var endNumberOfYear = parseInt((year + "").charAt(3));
    var endNumberOfYearExtend6 = endNumberOfYear + 6;

    scripts.push(function ()
    {
      balance.bind($this)("3", 3, 2);
      fillQuestion.bind($this)("data-step-3-input-1", endNumberOfYear);
      fillQuestion.bind($this)("data-step-3-result", endNumberOfYearExtend6 < 10 ? "0" + endNumberOfYearExtend6 : endNumberOfYearExtend6);
      $this.container.find("[data-step=3]").removeClass("hide");
    });
    scripts.push(function () { fillNumber.bind($this)("data-step-3-input-1", endNumberOfYear); });
    scripts.push(function () { fillNumber.bind($this)("data-step-3-result", endNumberOfYearExtend6 < 10 ? "0" + endNumberOfYearExtend6 : endNumberOfYearExtend6); });

    var end_endNumberOfYearExtend6 = (endNumberOfYearExtend6 + "").charAt(((endNumberOfYearExtend6 + "")).length - 1);
    runChooseResult.bind($this)(tableCan, can, end_endNumberOfYearExtend6, "can");

    // Tính chi

    scripts.push(function ()
    {
      balance.bind($this)("1", 4, 4);
      $this.container.find("[data-step=1]").removeClass("hide");
    });
    scripts.push(function () { fillNumber.bind($this)("data-step-1-input-1", year); });

    var yearShort = parseInt((year + "").charAt(2) + (year + "").charAt(3)); 
    if (year < 2000)        
      scripts.push(function () { $this.container.find("[data-step-1=compare]").html("").append('<i class="fa fa-angle-left font-weight-bolder"></i>') });        
    else
    {          
      scripts.push(function () { $this.container.find("[data-step-1=compare]").html("").append('<i class="fa fa-angle-right font-weight-bolder"></i>') });
      var yearShortExtend = yearShort + 4;
      var yearShortTemp = yearShort;

      scripts.push(function ()
      {
        balance.bind($this)("11", 4, 2);
        fillQuestion.bind($this)("data-step-11-input-1", yearShortTemp < 10 ? "0" + yearShortTemp : yearShortTemp);
        fillQuestion.bind($this)("data-step-11-result", yearShortExtend < 10 ? "0" + yearShortExtend : yearShortExtend);
        $this.container.find("[data-step=11]").removeClass("hide");
      });
      
      scripts.push(function () { fillNumber.bind($this)("data-step-11-input-1", yearShortTemp < 10 ? "0" + yearShortTemp : yearShortTemp); });
      scripts.push(function () { fillNumber.bind($this)("data-step-11-result", yearShortExtend < 10 ? "0" + yearShortExtend : yearShortExtend); });

      yearShort = yearShortExtend;
    }

    var yearShortDiv12 = parseInt(yearShort / 12);
    var yearShortDiv12Remainder = yearShort % 12;

    scripts.push(function ()
    {
      balance.bind($this)("2", 5, (yearShortDiv12Remainder + "").length + 2);
      fillQuestion.bind($this)("data-step-2-input-1", yearShort < 10 ? "0" + yearShort : yearShort);
      fillQuestion.bind($this)("data-step-21-result", yearShortDiv12);
      fillQuestion.bind($this)("data-step-22-result", yearShortDiv12Remainder);

      if (year < 2000)
      {
        $this.container.find("[data-step-2-input-1=0]").find("span").addClass("bg-crimson text-white");
        $this.container.find("[data-step-2-input-1=1]").find("span").addClass("bg-info text-white");
      }
      else $this.container.find("[data-step-2-input-1]").find("span").addClass("bg-sienna text-white");

      $this.container.find("[data-step=2]").removeClass("hide");
    });
    scripts.push(function () { fillNumber.bind($this)("data-step-2-input-1", yearShort < 10 ? "0" + yearShort : yearShort); });
    scripts.push(function () { fillNumber.bind($this)("data-step-21-result", yearShortDiv12); });
    scripts.push(function () { fillNumber.bind($this)("data-step-22-result", yearShortDiv12Remainder); });

    runChooseResult.bind($this)(tableChi, chi, yearShortDiv12Remainder, "chi");
  }

  var buildTable = function (table, data)
  {
    Enumerable.From(data).ForEach(function (c)
    {
      var tr = $("<tr>");
      var td1 = $("<td class='text-center'>"); tr.append(td1); td1.html(c.Key);
      var td2 = $("<td>"); tr.append(td2); td2.html(c.Value.name);
      table.append(tr);
      c.Value.element = { tr, td1, td2 };
    });
  }
}

var calculator = new CalculatorLunarCalendar();
calculator.container = $("article");
calculator.start();
2. Code Html
<div class="row">
  <div class="col-sm-8">
    <div class="row mb-2">
      <div class="col-12 mb-2">
        <h6>Hãy nhập năm (1900 - nay) muốn tính năm âm lịch</h6>
      </div>
      <div class="col-12 text-center mb-3">
        <input type="text" class="form-control text-center n-input d-inline number" maxlength="1" value="1" />
        <input type="text" class="form-control text-center n-input d-inline number" maxlength="1" value="9" />
        <input type="text" class="form-control text-center n-input d-inline number" maxlength="1" value="8" />
        <input type="text" class="form-control text-center n-input d-inline number" maxlength="1" value="3" />
        <input type="text" class="form-control text-center n-e d-inline border-0" maxlength="1" value="=" />
        <input type="text" class="form-control text-center n-input-result d-inline" maxlength="1" value="_" readonly="readonly" name="can" />
        <input type="text" class="form-control text-center n-input-result d-inline" maxlength="1" value="_" readonly="readonly" name="chi" />
      </div>
      <div class="col-12">
        <div class="form-group mb-2">
          <input class="form-control-range" id="inputSpeed" name="Length" value="600" min="500" max="2000" type="range" />
        </div>
      </div>
      <div class="col-12 text-center">
        <a class="btn btn-primary text-white ml-2" data-btn="Start">Thực hiện tính năm âm lịch</a>
      </div>
    </div>

    <div class="row">
      <div class='col-sm-12 web-pagination hide' data-step="3" data-need-hide="true">
        <h6>Bước 1: Chúng ta đi tìm Can</h6>
      </div>
      <div class='col-sm-12 web-pagination hide' data-step="3" data-need-hide="true">
        <ul class='pagination justify-content-center'>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-3-input-1="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0 bg-info text-white'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 hide' data-type="number" data-step-3-input-1="1"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 m-0 mt-1 mb-1'>
            <span class='page-link xs-page-link rounded-0 border-0 color-black font-weight-bold' style="min-width:37px;"><b>+</b></span>
          </li>
          <li class='page-item m-1' data-step-3-input-2="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>6</span></li>
          <li class='page-item m-1 m-0 mt-1 mb-1'>
            <span class='page-link xs-page-link rounded-0 border-0 color-black' style="min-width:37px;"><i class='fa fa-pause fa-rotate-90'></i></span>
          </li>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-3-result="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-3-result="1" data-need-hide="true"><span class='page-link xs-page-link rounded-0 bg-mediumvioletred text-white'>?</span></li>
        </ul>
      </div>

      <div class='col-sm-12 web-pagination hide' data-step="1" data-need-hide="true">
        <h6>Bước 2: Chúng ta đi tìm chi</h6>
      </div>
      <div class='col-sm-12 web-pagination hide' data-step="1" data-need-hide="true">
        <ul class='pagination justify-content-center'>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-1-input-1="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-1-input-1="1"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-1-input-1="2"><span class='page-link xs-page-link rounded-0 bg-crimson text-white'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-1-input-1="3"><span class='page-link xs-page-link rounded-0 bg-info text-white'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 m-0 mt-1 mb-1' data-type="number">
            <span class='page-link xs-page-link rounded-0 border-0 color-black font-weight-bold' data-step-1="compare" style="min-width:37px;">?</span>
          </li>
          <li class='page-item m-1' data-step-1-input-2="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>2</span></li>
          <li class='page-item m-1' data-step-1-input-2="1"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>0</span></li>
          <li class='page-item m-1' data-step-1-input-2="2"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>0</span></li>
          <li class='page-item m-1' data-step-1-input-2="3"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>0</span></li>
        </ul>
      </div>
      <div class='col-sm-12 web-pagination hide' data-step="11" data-need-hide="true">
        <ul class='pagination justify-content-center'>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-11-input-1="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0 bg-crimson text-white'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 hide' data-type="number" data-step-11-input-1="1"><span class='page-link xs-page-link rounded-0 bg-info text-white'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 m-0 mt-1 mb-1'>
            <span class='page-link xs-page-link rounded-0 border-0 color-black font-weight-bold' style="min-width:37px;"><b>+</b></span>
          </li>
          <li class='page-item m-1' data-step-11-input-2="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>4</span></li>
          <li class='page-item m-1 m-0 mt-1 mb-1'>
            <span class='page-link xs-page-link rounded-0 border-0 color-black' style="min-width:37px;"><i class='fa fa-pause fa-rotate-90'></i></span>
          </li>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-11-result="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0 bg-sienna text-white'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 hide' data-type="number" data-step-11-result="1" data-need-hide="true"><span class='page-link xs-page-link rounded-0 bg-sienna text-white'>?</span></li>
        </ul>
      </div>
      <div class='col-sm-12 web-pagination hide' data-step="2" data-need-hide="true">
        <ul class='pagination justify-content-center'>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-2-input-1="0" data-need-clear-css="true"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 hide' data-type="number" data-step-2-input-1="1" data-need-clear-css="true"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 m-0 mt-1 mb-1'>
            <span class='page-link xs-page-link rounded-0 border-0 color-black font-weight-bold' style="min-width:37px;"><b>:</b></span>
          </li>
          <li class='page-item m-1' data-step-2-input-2="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>1</span></li>
          <li class='page-item m-1' data-step-2-input-2="1"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>2</span></li>
          <li class='page-item m-1 m-0 mt-1 mb-1'>
            <span class='page-link xs-page-link rounded-0 border-0 color-black' style="min-width:37px;"><i class='fa fa-pause fa-rotate-90'></i></span>
          </li>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-21-result="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 hide' data-type="number" data-step-21-result="1"><span class='page-link xs-page-link rounded-0'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 m-0 mt-1 mb-1'>
            <span class='page-link xs-page-link rounded-0 border-0 color-black font-weight-bold' style="min-width:37px;">Dư</span>
          </li>
          <li class='page-item m-1' data-type="number" data-step-22-result="0"><span class='page-link xs-page-link rounded-0 bg-indianred text-white'>?</span></li>
          <li class='page-item m-1 hide' data-type="number" data-step-22-result="1" data-need-hide="true"><span class='page-link xs-page-link rounded-0 bg-indianred text-white'>?</span></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-2">
    <table class="table table-bordered table-striped table-sm" data-form="table-can">
      <thead>
        <tr>
          <th class="text-center align-middle">Stt</th>
          <th class="text-center align-middle">Can</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody></tbody>
    </table>
  </div>
  <div class="col-sm-2">
    <table class="table table-bordered table-striped table-sm" data-form="table-chi">
      <thead>
        <tr>
          <th class="text-center align-middle">Stt</th>
          <th class="text-center align-middle">Chi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody></tbody>
    </table>
  </div>  
</div>

Sơn 20

Nếu bạn thấy nội dung chia sẻ này có ích với bạn hãy Donate để tạo động lực cho tôi viết các bài viết tiếp theo nhé. Cảm ơn nhiều !!!!

Bài viết cùng chuyên mục

Code javascript mô phỏng 50 xe của một xí nghiệp taxi chạy online trên bản đồ

Mô phỏng hiển thị xe chạy theo thời gian thực, sử dụng thư viện bản đồ leafletjs.

15/11/2020 Xem chi tiết
Code mô phỏng lộ trình của xe taxi chạy trên bản đồ

Dùng thư viện leafletjs để thay cho google map api mô phỏng lộ trình xe chạy.

04/11/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Selection Sort

Sắp xếp chọn là một thuật toán sắp xếp đơn giản, dựa trên việc so sánh tại chỗ.

17/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Insertion Sort

Thuật toán dựa trên ý tưởng xếp bài khi lần lượt di chuyển phần tử về bên trái

06/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Quick Sort

Thực hiện phân chia mảng thành 2 mảng nhỏ và sắp xếp so với một phần tử chốt.

04/10/2020 Xem chi tiết
Mô phỏng tính nhẩm nhanh một số nhân với 99

Cách tính nhanh nhân một số có 2 chữ số với 99

03/10/2020 Xem chi tiết
{"nalias":"mo-phong-cach-tinh-nhanh-tu-nam-duong-lich-sang-nam-am-lich","lang":"2","cattype":"0","catId":"9","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}