Mô phỏng phép tính nhân 2 số bé hơn và gần bằng 100

 • Code Vui
 • 18/09/2020
 • Lượt xem: 1,899

Đây là bài viết thứ 2 của tôi thực hiện mô phỏng tính nhẩm một phép nhân. Bài viết trước là Mô phỏng phương pháp tính nhanh nhân 2 số có cùng hàng chục. Trước khi đi vào chạy mô phỏng phép tính nhân 2 số bé hơn và gần bằng 100 tôi muốn chia sẻ với các bạn về design pattern được sử dụng trong mô phỏng của cả 2 bài viết.

Design pattern ở được sử dụng là Strategy pattern (Mô hình chiến lược). 

Strategy pattern

Strategy pattern định nghĩa một tập các thuật toán được đóng gói và tùy theo từng trường hợp được sử dụng mà client sẽ sử dụng thuật toán cần thiết

Các class và objects được định nghĩa trong pattern

Strategy: Định nghĩa phương thức mà các thuật toán cần phải có.

ConcreteStrategy: Kế thừa tới Strategy và viết lại phương thức cho thuật toán

Context: Tham chiếu tới Strategy và gọi phương thức của Strategy

Tôi thì hay quen gọi pattern này là Hero Pattern vì tôi liên tưởng tới một siêu anh hùng lúc thì cầm búa, lúc cầm chùy, lúc cầm giáo, súng mà đánh tới tấp vào quái vật. Kiểu như này

public abstract class Weapon
{
  public abstract int GetDamage();
}

public class Gun : Weapon
{
  public override int GetDamage()
  {
    return 10000;
  }
}

public class Sword : Weapon
{
  public override int GetDamage()
  {
    return 200;
  } 
}

public class Hero
{
  public Weapon Weapon { private set; get; }
  public void UseWeapon<TWeapon>() where TWeapon: Weapon, new()
  {
    Weapon = new TWeapon();
  }
  
  public void Attack()
  {
    Weapon.GetDamage();
  }
}

var son20Hero = new Hero();

// Cầm kiếm mà đánh
son20Hero.UseWeapon<Sword>();
son20Hero.Attack();

// Cầm súng mà bắn
son20Hero.UseWeapon<Gun>();
son20Hero.Attack();

Vậy cái Hero Pattern này áp dụng để viết 2 mô phỏng phép nhân như thế nào laugh. Nhưng chạy demo trước đã, vì chủ đề bài viết này là mô phỏng phép tính nhân 2 số bé hơn và gần bằng 100 cơ mà smiley

Tạo ngẫu nhiên 2 số bé hơn và gần bằng 100
 • ?
 • ?
 • x
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • -
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • -
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • -
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • x
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • +
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?

Các bạn có thể xem lại Mô phỏng phương pháp tính nhanh nhân 2 số có cùng hàng chục.

Như các bạn thấy, 2 mô phỏng là giống nhau, có cái khác nhau ở đây là phương pháp, thuật toán nhân 2 số khác nhau. Vì thế trong trường hợp này sử dụng Hero pattern là hoàn toàn hợp lý.

Cụ thể các class như sau:

function MathX()
{
  // Định nghĩa phương thức tạo 2 số cần thực hiện nhân
  this.onCreateNumber = function () { };
  
  // Định nghĩa phương thức tạo kịch bản của phép nhân
  this.onCreateScripts = function (scripts) { };
  
  // ......
}

Đây chính là Strategy. các bạn có thể xem cụ thể MathX.js tại đây

function PageMathX()
{
  this.mathX; // Tham chiếu tới Strategy MathX
  this.start = function()
  {
    // sẽ thực hiện gọi phương thức onCreateNumber để tạo 2 số cần nhân
    // sẽ thực hiện gọi phương thức onCreateScripts để lấy kịch bản nhân
  }
}

Đây chính là Context. Cũng được khai báo trong file MathX.js. Tại PageMathX tôi đã bao gồm khai báo toàn bộ sự kiện trên giao diện như sự kiện bấm tạo số, bấm thực hiện phép tính và trượt chọn tốc độ

Đã xong, cuối cùng chúng ta chỉ việc viết thuật toán của phép nhân, khởi tạo ConcreteStrategy và gán vào this.mathX.

var ABxCD = function ()
{
  $.extend(this, new MathX());
  
  this.onCreateNumber = function ()
  {
    this.number1 = Core.random(100);
    while (this.number1 < 80) this.number1 = Core.random(100);

    this.number2 = Core.random(100);
    while (this.number2 < 80) this.number2 = Core.random(100);

    n1 = 100 - this.number1; lengthN1 = (n1 + "").length - 1;
    n2 = 100 - this.number2; lengthN2 = (n2 + "").length - 1;

    number1_n2 = this.number1 - n2;
    lengthNumber1_n2 = (number1_n2 + "").length;

    n1xn2 = n1 * n2;
    lengthN1xN2 = (n1xn2 + "").length;

    if (n1xn2 >= 100)
    {
      f_n1xn2 = parseInt((n1xn2 + "").charAt(0));
      length_f_n1xn2 = (f_n1xn2 + "").length;

      number1_n2_plus_f = number1_n2 + f_n1xn2;
      length_number1_n2_plus_f = (number1_n2_plus_f + "").length;

      n1xn2_b = n1xn2 - f_n1xn2 * 100;
    }
  }
  this.onCreateScripts = function (scripts)
  {
    scripts.push(this.createScript0());
    scripts.push(this.createScript01());
    scripts.push(this.createScript1());
    scripts.push(this.createScript2());
    scripts.push(this.createScript3());
    scripts.push(this.createScript31());
    scripts.push(this.createScript4());
    scripts.push(this.createScript5());
    scripts.push(this.createScript6());
    scripts.push(this.createScript61());
    scripts.push(this.createScript7());
    scripts.push(this.createScript8());
    scripts.push(this.createScript9());
    scripts.push(this.createScript10());
    scripts.push(this.createScript101());
    scripts.push(this.createScript11());
    scripts.push(this.createScript12());
    if (n1xn2 >= 100)
    {
      scripts.push(this.createScript14());
      scripts.push(this.createScript141());
      scripts.push(this.createScript15());
      scripts.push(this.createScript16());
      scripts.push(this.createScript17());
      scripts.push(this.createScript18());
      return;
    }
    scripts.push(this.createScript13());
  }
}

ABxCD ở đây chính là một ConcreteStrategy. Các bạn có thể xem chi tiết tại đây

Và cuối cùng thực hiện khởi tạo Context PageMathX và gán một khởi tạo ABxCD cho thuộc tính this.mathX

var pageMathX = new PageMathX();
pageMathX.mathX = new ABxCD();
pageMathX.start();

Như vậy với việc sử dụng Strategy (Hero) pattern. Tôi có thể xây dựng một loạt các mô phỏng phép nhân trong thời gian tới. Mà tôi chỉ việc xử lý về thuật toán, các bước mô phỏng mà ko cần quan tâm tới giao diện nữa (Giao diện lúc này đã có đủ chức năng bấm tạo số, bấm thực hiện phép tính, thanh trượt chọn tốc độ).

Nếu biết sử dụng design pattern các bạn sẽ là một coder thực chiến thực thụ

Sơn 20

Nếu bạn thấy nội dung chia sẻ này có ích với bạn hãy Donate để tạo động lực cho tôi viết các bài viết tiếp theo nhé. Cảm ơn nhiều !!!!

Bài viết liên quan

Mô phỏng tính nhẩm nhanh một số nhân với 99

Cách tính nhanh nhân một số có 2 chữ số với 99

03/10/2020 Xem chi tiết
Mô phỏng phương pháp tính nhanh nhân 2 số có cùng hàng chục

Tính nhẩm khi nhân 2 số cùng hàng chục một cách nhanh gọn

07/09/2020 Xem chi tiết

Bài viết cùng chuyên mục

Code javascript mô phỏng 50 xe của một xí nghiệp taxi chạy online trên bản đồ

Mô phỏng hiển thị xe chạy theo thời gian thực, sử dụng thư viện bản đồ leafletjs.

15/11/2020 Xem chi tiết
Code mô phỏng lộ trình của xe taxi chạy trên bản đồ

Dùng thư viện leafletjs để thay cho google map api mô phỏng lộ trình xe chạy.

04/11/2020 Xem chi tiết
Mô phỏng cách tính nhanh từ năm dương lịch sang năm âm lịch

Tính nhanh năm âm lịch từ năm 1900 tới nay gồm 2 bước nhẩm tính Can, Chi. Tôi 1983 nhẩm nhanh là Quý Hợi

25/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Selection Sort

Sắp xếp chọn là một thuật toán sắp xếp đơn giản, dựa trên việc so sánh tại chỗ.

17/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Insertion Sort

Thuật toán dựa trên ý tưởng xếp bài khi lần lượt di chuyển phần tử về bên trái

06/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Quick Sort

Thực hiện phân chia mảng thành 2 mảng nhỏ và sắp xếp so với một phần tử chốt.

04/10/2020 Xem chi tiết
{"nalias":"mo-phong-phep-tinh-nhan-2-so-be-hon-va-gan-bang-100","lang":"2","cattype":"0","catId":"9","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}