Mô phỏng phương pháp tính nhanh nhân 2 số có cùng hàng chục

 • Code Vui
 • 07/09/2020
 • Lượt xem: 1,160
Tạo ngẫu nhiên 2 số có cùng hàng chục
 • ?
 • ?
 • x
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • +
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • x
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • x
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
 • +
 • ?
 • ?
 • ?
 • ?
Mã nguồn mô phỏng bằng javascript
var AXxAY = function ()
{
  this.onCreateNumber = function ()
  {
    n0 = Core.random(10);
    while (n0 == 0) n0 = Core.random(10);

    n1 = Core.random(10);
    while (n1 == 0) n1 = Core.random(10);

    n2 = Core.random(10);
    while (n2 == 0 || n2 == n1) n2 = Core.random(10);

    this.number1 = n0 * 10 + n1;
    this.number2 = n0 * 10 + n2;

    number1PlusN2 = this.number1 + n2;
    lengthNumber1PlusN2 = (number1PlusN2 + "").length;

    n0_x_number1PlusN2 = n0 * number1PlusN2;
    lengthN0_x_number1PlusN2 = (n0_x_number1PlusN2 + "").length;

    n11_x_n22 = n1 * n2;
    lengthN11_x_n22 = (n11_x_n22 + "").length;

    if (n11_x_n22 > 9)
    {
      t1 = parseInt((n11_x_n22 + "").charAt(0));
      n0_x_number1PlusN2_t1 = n0_x_number1PlusN2 + t1;
      lengthN0_x_number1PlusN2_t1 = (n0_x_number1PlusN2_t1 + "").length;

      t2 = parseInt((n11_x_n22 + "").charAt(1));
    }
  }
  this.onCreateScripts = function (scripts)
  {
    // Lấy ra number1 + với n2       
    scripts.push(this.createScript0());  // Hiển thị number1 + với n2
    scripts.push(this.createScript01());
    scripts.push(this.createScript0_1()); // Hiển thị number1 + với n2

    // Thực hiện cộng number1 với n2      
    scripts.push(this.createScript1(number1PlusN2)); // Hiển thị kết quả number1 + n2

    // Hiển thị phép tính nhân số n0 * với number1PlusN22
    scripts.push(this.createScript2())
    scripts.push(this.createScript21(number1PlusN2))
    scripts.push(this.createScript2_1());

    // Lấy ra n0 * với number1PlusN2      
    scripts.push(this.createScript3(n0_x_number1PlusN2));  // Hiển thị kết quả số thứ 1 của number1 * với number1PlusN22
    scripts.push(this.createScript3_1(n0_x_number1PlusN2)); // Hiển thị một phần kết quả

    scripts.push(this.createScript4()); // Hiển thị phép tính nhân n1 * n2
    scripts.push(this.createScript41());
    scripts.push(this.createScript4_1());
    scripts.push(this.createScript5(n11_x_n22)); // Hiển thị kết quả n11_x_n22 = n11 * n22;

    if (n11_x_n22 <= 9) scripts.push(this.createScript6(n0_x_number1PlusN2, n11_x_n22)); // Hiển thị kết quả cuối cùng
    else
    {
      scripts.push(this.createScript7());
      scripts.push(this.createScript71(n0_x_number1PlusN2))
      scripts.push(this.createScript7_1(t1));
      scripts.push(this.createScript8(n0_x_number1PlusN2_t1)); // Hiển thị kết quả gần cuối cùng
      scripts.push(this.createScript9(n0_x_number1PlusN2_t1));
      scripts.push(this.createScript10(n0_x_number1PlusN2_t1, t2));
    }
  };
}
var pageMathX = new PageMathX();
pageMathX.mathX = new AXxAY();
pageMathX.start();

Các bạn có thể xem chi tiết nội dung mã nguồn tại đây

Sơn 20

Nếu bạn thấy nội dung chia sẻ này có ích với bạn hãy Donate để tạo động lực cho tôi viết các bài viết tiếp theo nhé. Cảm ơn nhiều !!!!

Bài viết liên quan

Mô phỏng tính nhẩm nhanh một số nhân với 99

Cách tính nhanh nhân một số có 2 chữ số với 99

03/10/2020 Xem chi tiết
Mô phỏng phép tính nhân 2 số bé hơn và gần bằng 100

Phương pháp tính nhẩm siêu nhanh với 2 số bé hơn và gần bằng 100.

18/09/2020 Xem chi tiết

Bài viết cùng chuyên mục

Code javascript mô phỏng 50 xe của một xí nghiệp taxi chạy online trên bản đồ

Mô phỏng hiển thị xe chạy theo thời gian thực, sử dụng thư viện bản đồ leafletjs.

15/11/2020 Xem chi tiết
Code mô phỏng lộ trình của xe taxi chạy trên bản đồ

Dùng thư viện leafletjs để thay cho google map api mô phỏng lộ trình xe chạy.

04/11/2020 Xem chi tiết
Mô phỏng cách tính nhanh từ năm dương lịch sang năm âm lịch

Tính nhanh năm âm lịch từ năm 1900 tới nay gồm 2 bước nhẩm tính Can, Chi. Tôi 1983 nhẩm nhanh là Quý Hợi

25/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Selection Sort

Sắp xếp chọn là một thuật toán sắp xếp đơn giản, dựa trên việc so sánh tại chỗ.

17/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Insertion Sort

Thuật toán dựa trên ý tưởng xếp bài khi lần lượt di chuyển phần tử về bên trái

06/10/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn và mô phỏng thuật toán sắp xếp Quick Sort

Thực hiện phân chia mảng thành 2 mảng nhỏ và sắp xếp so với một phần tử chốt.

04/10/2020 Xem chi tiết
{"nalias":"mo-phong-phuong-phap-tinh-nhanh-nhan-2-so-co-cung-hang-chuc","lang":"2","cattype":"0","catId":"9","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}