Thư viện Linq.js trong javascript

Thư viện linq.js này các bạn có thể tải về tại đây. Hoặc vào website của tác giả https://archive.codeplex.com/?p=linqjs, hoặc có thể cài đặt trên NuGet (linq.js, linq.js-jQuery,linq.js-bindings)

Ra mắt bản beta vào 2012/07/19 cho tới nay 2020 thì cũng được 8 năm. Tôi đã sử dụng linq c# từ những ngày đầu và gần như là không thể bỏ. Trong javascript nếu như trước kia chỉ dùng for để duyệt mảng thì từ khi có thư viện này tôi cũng đã thay đổi hoàn toàn cách code trong js. Hiện tại phần mềm tôi đang phát triển viết chủ yếu là code javascript và sử dụng linq.js rất nhiều. (Phần mềm đang phát triển - sẽ giới thiệu trong những bài viết tới).

Linq.js cung cấp đầy đủ các phương thức như .NET 4.0 và mở rộng thêm nhiều phương thức khác, hỗ trợ IntelliSense

Hướng dẫn cài đặt
<script src='linq.js' type='text/javascript'></script>
Dưới đây là document lấy trực tiếp từ document của tác giả
1. LINQ Pad

2. Generating Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
Choice Enumerable params T obj
Enumerable.Choice("a","b","c","d").Take(10)
Enumerable.Choice(["a","b","c","d"]).Take(10)
Cycle Enumerable params T obj
Enumerable.Cycle(1,"foo",true).Take(10)
Enumerable.Cycle([1,"foo",true]).Take(10)
Empty Enumerable ()
Enumerable.Empty()
From Enumerable Array obj
var arr = [1,124,"aaa",function(){},false];
Enumerable.From(arr)
Object obj
var obj = {a:3,b:"3",z:function(){},d:true};
Enumerable.From(obj).Select("$.Key + ':' + $.Value")
NodeList obj
var node = document.getElementsByTagName("h2");
Enumerable.From(node).Select("$.innerHTML")
Number obj
Enumerable.From(5)
String obj
Enumerable.From("foobar")
IEnumerable(WSH) obj
// using with Windows Script Host
// var fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
// var files = fso.GetFolder("C:\\").Files;
// Enumerable.From(files).Select("$.Name").ForEach("WScript.Echo($)");
Return Enumerable T element
Enumerable.Return("foobar")
Matches Enumerable string input, RegExp pattern
Enumerable.Matches("xbcyBCzbc", /(.)bc/i)
.Select("'index='+$.index+' all='+$[0]+' capture='+$[1]")
string input, string pattern
Enumerable.Matches("xbcyBCzbc", "(.)bc")
.Select("'index='+$.index+' all='+$[0]+' capture='+$[1]")
string input, string pattern, string flags
Enumerable.Matches("xbcyBCzbc", "(.)bc", "i")
.Select("'index='+$.index+' all='+$[0]+' capture='+$[1]")
Range Enumerable int start, int count
Enumerable.Range(10,5)
int start, int count, int step
Enumerable.Range(10,5,3)
RangeDown Enumerable int start, int count
Enumerable.RangeDown(10,5)
int start, int count, int step
Enumerable.RangeDown(10,5,3)
RangeTo Enumerable int start, int to
Enumerable.RangeTo(10,18)
Enumerable.RangeTo(3,-5)
int start, int to, int step
Enumerable.RangeTo(1,9,3)
Enumerable.RangeTo(1,-9,3)
Repeat Enumerable T obj
Enumerable.Repeat(3).Take(5)
T obj, int count
Enumerable.Repeat("foo",10)
RepeatWithFinalize Enumerable T initializer(), void finalizer(T)
// example for WScript(Text EnumerateLines and Finally Close)
// var fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
// Enumerable.RepeatWithFinalize(
//     function () { return fso.OpenTextFile("C:\\file.txt") },
//     function (ts) { ts.Close() })
//   .TakeWhile(function (ts) { return !ts.AtEndOfStream })
//   .Select(function (ts) { return ts.ReadLine() });
Generate Enumerable T func()
Enumerable.Generate("Math.random()").Take(5)
T func(), int count
Enumerable.Generate("Math.random()", 5)
ToInfinity Enumerable ()
Enumerable.ToInfinity().Take(5)
int start
Enumerable.ToInfinity(1000).Take(5)
int start, int step
Enumerable.ToInfinity(1000,5).Take(5)
ToNegativeInfinity Enumerable ()
Enumerable.ToNegativeInfinity().Take(5)
int start
Enumerable.ToNegativeInfinity(1000).Take(5)
int start, int step
Enumerable.ToNegativeInfinity(1000,5).Take(5)
Unfold Enumerable T seed, T func(T)
Enumerable.Unfold(5, "$+3").Take(10)
3. Projection and Filtering Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
CascadeBreadthFirst Enumerable T[] func(T)
Enumerable.Return(1).CascadeBreadthFirst("$+$").Take(5)
T[] func(T), T resultSelector(T)
Enumerable.Return(1).CascadeBreadthFirst("$+$","$*$").Take(5)
T[] func(T), T resultSelector(T, int)
Enumerable.Return(document.body)
.CascadeBreadthFirst("$.childNodes", "v,n=>{value:v,nestLevel:n}")
.Where("$.nestLevel<3 && $.value.nodeType= =1")
           .Select("$.nestLevel + ':' + $.value.tagName")
CascadeDepthFirst Enumerable T[] func(T)
Enumerable.Return(1).CascadeDepthFirst("$+$").Take(5)
T[] func(T), T resultSelector(T)
Enumerable.Return(1).CascadeDepthFirst("$+$","$*$").Take(5)
T[] func(T), T resultSelector(T, int)
Enumerable.Return(document.body)
.CascadeDepthFirst("$.childNodes", "v,n=>{value:v,nestLevel:n}")
.Where("$.nestLevel<3 && $.value.nodeType= =1")
           .Select("$.nestLevel + ':' + $.value.tagName")
Flatten Enumerable ()
var array = [1,[234,2,[62,3]],[234,5],3];
Enumerable.From(array).Flatten()
Pairwise Enumerable T selector(T, T)
Enumerable.Range(1,10)
.Pairwise("prev,next=>prev + ':' + next")
Scan Enumerable T func(T, T)
Enumerable.Range(1,10).Scan("a,b=>a+b")
T seed, T func(T, T)
Enumerable.Range(1,10).Scan(100,"a,b=>a+b")
T seed, T func(T, T), T resultSelector(T)
Enumerable.Range(1,10).Scan(100,"a,b=>a+b","$*10")
Select Enumerable T selector(T)
Enumerable.Range(1,10).Select("$*10")
T selector(T, int)
Enumerable.RangeDown(10,10).Select("value,index=>index + ':' + value")
SelectMany Enumerable T[] collectionSelector(T)
Enumerable.Range(1,3).SelectMany("Enumerable.Repeat($,3)")
T[] collectionSelector(T, int)
Enumerable.Range(5,5)
.SelectMany("value,index=>Enumerable.Repeat('str'+value,index+1)")
T[] collectionSelector(T), resultSelector(T, T)
Enumerable.Range(1,3)
.SelectMany("Enumerable.Repeat($,3)","first,middle=>first + ':' + middle*10")
T[] collectionSelector(T, int), resultSelector(T, T)
Enumerable.Range(5,5)
.SelectMany("v,i=>Enumerable.Repeat('str'+v,i+1)","f,m=>f + ':' + m")
Where Enumerable bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).Where("$%2==0")
bool predicate(T, int)
Enumerable.Range(1,10).Where("value,index=>value*index>10")
OfType Enumerable Class type
Enumerable.From([1,"a",2,"b","c",3]).OfType(Number)
Enumerable.From([1,"a",2,"b","c",3]).OfType(String)
function ClassA(v){this.v = v}
Enumerable.From([new ClassA("a"),1,2,new ClassA("b")])
.OfType(ClassA).Select("$.v")
Zip Enumerable T[] second,T selector(T, T)
Enumerable.RangeDown(10,10)
.Zip(Enumerable.Range(1,10),"outer,inner=>outer + ':' + inner")
T[] second,T selector(T, T, int)
Enumerable.RangeDown(10,10)
.Zip(Enumerable.Range(1,10),"outer,inner,index=>index + ':' + outer*inner")
4. Join Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
Join Enumerable T[] inner, T outerKeySelector(T), T innerKeySelector(T), T resultSelector(T, T)
var array1 = [13,413,5,135,61,631,13,61,3];
var array2 = [13,134,53,6,3,7,13,7,7,135,61,3,13];
Enumerable.From(array1)
.Join(array2,"","","outer,inner=>outer + ':' + inner")
T[] inner, T outerKeySelector(T), T innerKeySelector(T), T resultSelector(T, T), T compareSelector(T)
var array1 = [10,405,50,135];
var array2 = [1,4,7,8];
Enumerable.From(array1)
.Join(array2,"","","outer,inner=>outer + ':' + inner","$%2==0")
GroupJoin Enumerable T[] inner, T outerKeySelector(T), T innerKeySelector(T), T resultSelector(T, Enumerable)
var array1 = [13,413,5,135,61,631,13,61,3];
var array2 = [13,134,53,6,3,7,13,7,7,135,61,3,13];
Enumerable.From(array1)
.GroupJoin(array2,"","","outer,lookup=>outer + ':' + lookup.ToString('-')")
T[] inner, T outerKeySelector(T), T innerKeySelector(T), T resultSelector(T, Enumerable), T compareSelector(T)
var array1 = [10,405,50,135];
var array2 = [1,4,7,8];
Enumerable.From(array1)
.GroupJoin(array2,"","","outer,lookup=>outer + ':' + lookup.ToString('-')","$%2==0")
5. Set Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
All Boolean bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).All("$<5")
Enumerable.Range(1,10).All("$<15")
Any Boolean ()
Enumerable.Range(1,0).Any()
Enumerable.Range(1,10).Any()
bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).Any("$==5")
Enumerable.Range(1,10).Any("$==15")
Concat Enumerable T[] second
Enumerable.Range(1,5).Concat(Enumerable.Repeat("foo",5))
Insert Enumerable int index, T[] second
Enumerable.Range(1,5).Insert(3,Enumerable.Repeat("foo",5))
Alternate Enumerable T value
Enumerable.Range(1,5).Alternate(-1)
Contains Boolean T value
Enumerable.Range(1,5).Contains(3)
Enumerable.Range(1,5).Contains(10)
T value, T compareSelector(T)
Enumerable.Range(1,5).Select("{test:$}").Contains(3)
Enumerable.Range(1,5).Select("{test:$}").Contains(3,"$.test")
DefaultIfEmpty Enumerable T defaultValue
Enumerable.Range(1,5).DefaultIfEmpty("default")
Enumerable.Range(1,0).DefaultIfEmpty("default")
Distinct Enumerable ()
var array = [1,412,5,3,5,412,7];
Enumerable.From(array).Distinct()
T compareSelector(T)
var seq = Enumerable.Range(1,10).Select("{test:$%3}");
seq.Distinct("$.test").Select("$.test")
Except Enumerable T[] second
var array1 = [1,412,5,3,5,412,7];
var array2 = [20,12,5,5,7,310];
Enumerable.From(array1).Except(array2)
T[] second, T compareSelector(T)
var seq1 = Enumerable.Range(1,10).Select("{test:$%5}");
var seq2 = Enumerable.Range(1,10).Select("{test:$%2}");
seq1.Except(seq2,"$.test").Select("$.test")
Intersect Enumerable T[] second
var array1 = [1,412,5,3,5,412,7];
var array2 = [20,12,5,5,7,310];
Enumerable.From(array1).Intersect(array2)
T[] second, T compareSelector(T)
var seq1 = Enumerable.Range(1,10).Select("{test:$%5}");
var seq2 = Enumerable.Range(1,10).Select("{test:$%2}");
seq1.Intersect(seq2,"$.test").Select("$.test")
SequenceEqual Boolean T[] second
Enumerable.Range(1,5).SequenceEqual(Enumerable.Range(1,5))
Enumerable.Range(1,5).SequenceEqual(Enumerable.Range(1,6))
T[] second, T compareSelector(T)
Enumerable.Range(1,10).Select("{test:$%5}")
.SequenceEqual(Enumerable.Range(1,10).Select("{test:$%5}"),"$.test")
Union Enumerable T[] second
var array1 = [1,412,5,3,5,412,7];
var array2 = [20,12,5,5,7,310];
Enumerable.From(array1).Union(array2)
T[] second, T compareSelector(T)
var seq1 = Enumerable.Range(1,5).Select("{test:$}");
var seq2 = Enumerable.Range(3,7).Select("{test:$}");
seq1.Union(seq2,"$.test").Select("$.test")
7. Ordering Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
OrderBy OrderedEnumerable ()
var array = [1,51,61,75,8,35,43];
Enumerable.From(array).OrderBy()
T keySelector(T)
var array = [{a:"a"},{a:"z"},{a:"k"},{a:"l"},{a:"m"},{a:"c"}];
Enumerable.From(array).OrderBy("$.a").Select("$.a")
OrderByDescending OrderedEnumerable ()
var array = [1,51,61,75,8,35,43];
Enumerable.From(array).OrderByDescending()
T keySelector(T)
var array = [{a:"a"},{a:"z"},{a:"k"},{a:"l"},{a:"m"},{a:"c"}];
Enumerable.From(array).OrderByDescending("$.a").Select("$.a")
ThenBy OrderedEnumerable T keySelector(T)
var list = [
{ a: 2, b: 4, c: 1 },
{ a: 2, b: 3, c: 7 },
{ a: 2, b: 3, c: 3 },
{ a: 4, b: 7, c: 5 },
{ a: 7, b: 3, c: 2 },
{ a: 4, b: 1, c: 5 }];
Enumerable.From(list).OrderBy("$.a").ThenBy("$.c").ThenBy("$.b")
.Select("$.a + ':' + $.b + ':' + $.c")
ThenByDescending OrderedEnumerable T keySelector(T)
var list = [
{ a: 2, b: 4, c: 1 },
{ a: 2, b: 3, c: 7 },
{ a: 2, b: 3, c: 3 },
{ a: 4, b: 7, c: 5 },
{ a: 7, b: 3, c: 2 },
{ a: 4, b: 1, c: 5 }];
Enumerable.From(list).OrderBy("$.a").ThenByDescending("$.c").ThenByDescending("$.b")
.Select("$.a + ':' + $.b + ':' + $.c")
Reverse Enumerable ()
Enumerable.Range(1,10).Reverse()
Shuffle Enumerable ()
Enumerable.Range(1,10).Shuffle()
8. Grouping Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
GroupBy Enumerable<Grouping> T keySelector(T)
Enumerable.Range(1,5).GroupBy("$%2==0")
.Select("$.Key() + ':' + $.ToString('-')")
T keySelector(T), T elementSelector(T)
Enumerable.Range(1,5).GroupBy("$%2==0","$*10")
.Select("$.Key() + ':' + $.ToString('-')")
Enumerable T keySelector(T), T elementSelector(T), T resultSelector(T, Enumerable)
Enumerable.Range(1,5)
.GroupBy("$%2==0","","key,e=>key+':'+e.ToString('-')")
TK keySelector(T), TE elementSelector(T), TR resultSelector(T, Enumerable),TC compareSelector(TK)
Enumerable.From([{d:new Date(2000,1,1),i:0},{d:new Date(2000,1,1),i:1}])
.GroupBy("$.d","","key,e=>key+':'+e.Select('$.i').ToArray()","$.toString()")
PartitionBy Enumerable<Grouping> T keySelector(T)
Enumerable.From([1,2,2,3,3,2,1,1]).PartitionBy("i=>i")
.Select("$.Key() + ':' + $.ToString('-')")
T keySelector(T), T elementSelector(T)
Enumerable.From([1,2,2,3,3,2,1,1]).PartitionBy("i=>i","i=>i*100")
.Select("$.Key() + ':' + $.ToString('-')")
Enumerable T keySelector(T), T elementSelector(T), T resultSelector(T, Enumerable)
Enumerable.From([1,2,2,3,3,2,1,1])
.PartitionBy("i=>i","i=>i","key,e=>key+':'+e.ToString('-')")
TK keySelector(T), TE elementSelector(T), TR resultSelector(T, Enumerable), TC compareSelector(TK)
Enumerable.From([{d:new Date(2000,1,1),i:0},{d:new Date(2000,1,1),i:1}])
.PartitionBy("$.d","","key,e=>key+':'+e.Select('$.i').ToArray()","$.toString()")
BufferWithCount Enumerable<Array> int count
Enumerable.Range(1,10).BufferWithCount(4)
9. Aggregate Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
Aggregate T T func(T, T)
Enumerable.Range(1,5).Aggregate("a,b=>a*b")
T seed, T func(T, T)
Enumerable.Range(1,10).Aggregate(100,"a,b=>a+b")
T seed, T func(T, T), T resultSelector(T)
Enumerable.Range(1,10).Aggregate(100,"a,b=>a+b","$*10")
Average Number ()
Enumerable.Range(1,10).Average()
Number selector(T)
Enumerable.From([{a:"foo",b:5},{a:"bar",b:20},{a:"foobar",b:10}])
.Average("$.b")
Count Number ()
Enumerable.Range(1,10).Count()
bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).Count("$>7")
Max Number ()
Enumerable.Range(1,10).Max()
Number selector(T)
Enumerable.From([{a:"foo",b:5},{a:"bar",b:20},{a:"foobar",b:10}])
.Max("$.b")
Min Number ()
Enumerable.Range(1,10).Min()
Number selector(T)
Enumerable.From([{a:"foo",b:5},{a:"bar",b:20},{a:"foobar",b:10}])
.Min("$.b")
MaxBy T Number selector(T)
Enumerable.From([{a:"foo",b:5},{a:"bar",b:20},{a:"foobar",b:10}])
.MaxBy("$.b").a
MinBy T Number selector(T)
Enumerable.From([{a:"foo",b:5},{a:"bar",b:20},{a:"foobar",b:10}])
.MinBy("$.b").a
Sum Number ()
Enumerable.Range(1,10).Sum()
Number selector(T)
Enumerable.From([{a:"foo",b:5},{a:"bar",b:20},{a:"foobar",b:10}])
.Sum("$.b")
10. Paging Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
ElementAt T int index
Enumerable.Range(1,10).ElementAt(3)
ElementAtOrDefault T int index, T defaultValue
Enumerable.Range(1,10).ElementAtOrDefault(15,-1)
First T ()
Enumerable.Range(1,10).First()
bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).First("$>4")
FirstOrDefault T T defaultValue
Enumerable.Empty().FirstOrDefault(-1)
T defaultValue, bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).FirstOrDefault(-1,"$>15")
Last T ()
Enumerable.Range(1,10).Last()
bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).Last("$<4")
LastOrDefault T T defaultValue
Enumerable.Empty().LastOrDefault(-1)
T defaultValue, bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).LastOrDefault(-1,"$>15")
Single T ()
Enumerable.From("a").Single()
bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).Single("$==4")
SingleOrDefault T T defaultValue
Enumerable.Empty().SingleOrDefault(-1)
T defaultValue, bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).SingleOrDefault(-1,"$==15")
Skip Enumerable int count
Enumerable.Range(1,10).Skip(5)
SkipWhile Enumerable bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).SkipWhile("$<=5")
bool predicate(T, int index)
Enumerable.Range(1,10).SkipWhile("value,index=>value+index<=5")
Take Enumerable int count
Enumerable.Range(1,10).Take(5)
TakeWhile Enumerable bool predicate(T)
Enumerable.Range(1,10).TakeWhile("$<=5")
bool predicate(T, int index)
Enumerable.Range(1,10).TakeWhile("value,index=>value+index<=5")
TakeExceptLast Enumerable ()
Enumerable.Range(1,10).TakeExceptLast()
Number count
Enumerable.Range(1,10).TakeExceptLast(3)
TakeFromLast Enumerable Number count
Enumerable.Range(1,10).TakeFromLast(3)
IndexOf int T item
Enumerable.Range(1,10).IndexOf(3)
Enumerable.Range(1,10).IndexOf(15)
LastIndexOf int T item
Enumerable.From([1,2,3,2,5]).LastIndexOf(2)
Enumerable.From([1,2,3,2,5]).LastIndexOf(20)
11. Convert Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
ToArray Array ()
Enumerable.Range(1,10).ToArray()
ToLookup Lookup TKey keySelector(T)
var lookup = Enumerable.From(["temp.xls", "temp.pdf", "temp.jpg", "temp2.pdf"])
.ToLookup("$.match(/\\.(.+$)/)[1]");
lookup.ToEnumerable().Select("$.Key() + ' : ' + $.ToArray()")
TKey keySelector(T), TElement elementSelector(T)
var lookup = Enumerable.From(["temp.xls", "temp.pdf", "temp.jpg", "temp2.pdf"])
.ToLookup("$.match(/\\.(.+$)/)[1]","$.match(/(.+)\\.[^.]+$/)[1]");
lookup.ToEnumerable().Select("$.Key() + ' : ' + $.ToArray()")
TKey keySelector(T), TElement elementSelector(T), TCompare compareSelector(TKey)
var lookup = Enumerable.From(["temp.xls", "temp.pdf", "temp.jpg", "temp2.pdf"])
.ToLookup("","","$.match(/\\.(.+$)/)[1]");
lookup.ToEnumerable().Select("$.Key() + ' : ' + $.ToArray()")
ToObject Object String keySelector(T), T elementSelector(T)
var obj = Enumerable.Range(1,10).Select("value,index=>{id:'id_' + index,value:value}")
.ToObject("$.id","$.value");
Enumerable.From(obj).Select("$.Key + ':' + $.Value")
ToDictionary Dictionary TKey keySelector(T), TElement elementSelector(T)
var dict = Enumerable.Range(1,10).Select("value,index=>{id:'id_' + index,value:value}")
.ToDictionary("$.id","$.value");
dict.ToEnumerable().Select("$.Key + ':' + $.Value")
TKey keySelector(T), TElement elementSelector(T), TCompare compareSelector(TKey)
var dict = Enumerable.Range(1,10).Select("value,index=>{id:'id_' + index,value:value}")
.ToDictionary("$","$.value","$;id");
dict.ToEnumerable().Select("$.Key.id + ':' + $.Value")
ToJSON String ()
// ToJSON only work Native JSON support browser or include json2.js
Enumerable.From([{Foo:1, Bar:'z'},{Foo:5, Bar:null}]).ToJSON()
TResult replacer(TKey, TValue)
Enumerable.From(["a","b","c"])
.ToJSON(function(k,v){return (typeof v === 'object') ? v : v.toString().toUpperCase()})
TResult replacer(TKey, TValue), Number space
Enumerable.Range(1, 5).ToJSON(null, 4)
ToString String ()
Enumerable.Range(0,10).ToString()
String separator
Enumerable.Range(0,10).ToString("-")
String separator, T selector(T)
Enumerable.From([{k:"foo"},{k:"bar"}]).ToString("-","$.k")
12. Action Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
Do Enumerable void action(T)
Enumerable.Range(1,10).Do(function(i){
document.write('do:'+ i +'|');})
.Where("$%2==0")
void action(T, index)
Enumerable.Range(1,10).Do(function(value,index){
document.write("do:" + index + '-' + value + "<br/>");})
.OrderBy("").Take(2)
ForEach void void action(T)
Enumerable.Range(1,10).ForEach(function(i){
document.write(i);})
void action(T, index)
Enumerable.Range(1,10).ForEach(function(value,index){
document.write(index + ':' + value + "<br/>");})
bool func(T)
Enumerable.Range(1, 10).ForEach(function(i)
{
if (i % 2 == 0) return; // continue
if (i > 6) return false; // break
document.write(i + "<br/>");
})
bool func(T, index)
Enumerable.Repeat("aaa", 10).ForEach(function(s,index)
{
if (index % 2 == 0) return; // continue
if (index > 6) return false; // break
document.write(index + s + "<br/>");
})
Write void ()
Enumerable.Range(1,10).Write()
String separator
Enumerable.Range(1,10).Write("-")
String separator, T selector(T)
Enumerable.From([{a:"foo",b:1},{a:"bar",b:3}])
.Write("-","$.a + ':' + $.b")
WriteLine void ()
Enumerable.Range(1,10).WriteLine()
T selector(T)
Enumerable.From([{a:"foo",b:1},{a:"bar",b:3}])
.WriteLine("$.a + ':' + $.b")
Force void ()
Enumerable.Range(1,10).Trace().Force()
13. Functional Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
Let Enumerable Enumerable<TR> func(Enumerable<T>)
Enumerable.Range(1,10).Let(function(x){return x.Zip(x.Skip(1),"x,y=>x + ':' + y")})
Share Enumerable ()
var share = Enumerable.Range(1,10).Share();
share.Take(4).WriteLine();
document.write("--- <br>");
share.Skip(2)
MemoizeAll Enumerable ()
var mem = Enumerable.Range(1,10)
.Do("document.write('--->' + $ + '<br>')").MemoizeAll();
mem.Where("$%2==0").WriteLine();
document.write("--- <br>");
mem.Where("$%2==0")
14. Error Handling Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
Catch Enumerable void handler(Error)
Enumerable.Range(1,10).Select(function(i){
if(i == 5) throw new Error("enumerable_error"); else return i;})
.Catch("document.write($.message)")
Finally Enumerable void finallyAction()
Enumerable.Range(1,5).Finally(function(){document.write("finally")})
15. For Debug Methods
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
Trace Enumerable ()
// Trace is output to console.log
Enumerable.Range(1,10).Trace().Force()
String message
Enumerable.Range(1,10).Trace("Gen").Where("$%3==0").Trace("Filtered").Force()
String message, T selector(T)
Enumerable.From([{a:"foo",b:1},{a:"bar",b:3}])
.Trace("Gen","$.a").Force()
16. IEnumerator
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
GetEnumerator IEnumerator ()
Enumerable.Range(1,10).GetEnumerator()
MoveNext Boolean ()
Enumerable.Range(1,10).GetEnumerator().MoveNext()
Current T ()
Enumerable.Range(1,10).GetEnumerator().Current()
Dispose void ()
Enumerable.Range(1,10).GetEnumerator().Dispose()
17. Dictionary
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
Add void TKey key, TValue value
Enumerable.Empty().ToDictionary().Add(1, 'aaa')
Get TValue TKey key
Enumerable.Empty().ToDictionary().Get(1)
Set Boolean TKey key, TValue value
Enumerable.Empty().ToDictionary().Set(1, 'zzz')
Contains Boolean TKey key
Enumerable.Empty().ToDictionary().Contains(1)
Clear void ()
Enumerable.Empty().ToDictionary().Clear()
Remove void TKey key
Enumerable.Empty().ToDictionary().Remove(1)
Count Number ()
Enumerable.Empty().ToDictionary().Count()
ToEnumerable Enumerable ()
var dict = Enumerable.Empty().ToDictionary();
dict.Add("foo", 10); dict.Add("bar", 200);
dict.ToEnumerable().Select("$.Key + ':' + $.Value")
18. Lookup
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
Get Enumerable<TElement> TKey key
Enumerable.From([{x:1,s:'a'},{x:1,s:'z'}])
.ToLookup("$.x").Get(1).Select("$.x + ':' + $.s")
Contains Boolean TKey key
Enumerable.From([{x:1,s:'a'},{x:1,s:'z'}])
.ToLookup("$.x").Contains(1)
Count Number ()
Enumerable.Range(1,5).ToLookup().Count()
ToEnumerable Enumerable<Grouping> ()
Enumerable.From([{a:1,s:'foo'},{a:1,s:'bar'},{a:2,s:'zzzzz'}])
.ToLookup("$.a").ToEnumerable()
.Select("$.Key() + ':' + $.Select('$.s').ToString('-')")
19. Grouping(inherit Eunmerable)
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
Key TKey ()
Enumerable.From([{id:"foo",x:10},{id:"bar",x:20},{id:"foo",x:100}])
.GroupBy("$.id").ToArray()[0] // grouping
.Key()
All Enumerable Methods - -
var grouping = Enumerable.From([{id:"foo",x:10},{id:"foo",x:25},{id:"foo",x:100}])
.GroupBy("$.id").ToArray()[0];
grouping.Where("$.x % 10 == 0").Select("$.id + ':' + $.x")
20. jQuery plugin
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
TojQuery jQuery ()
// Enumerable.Repeat("foo",10).TojQuery()
toEnumerable Enumerable<jQuery> ()
// $("div").toEnumerable()
21. RxJS Binding
Phương thức Kiểu trả về Tham số Ví dụ (Click Code)
ToObservable Rx.Observable ()
// Enumerable.Range(1,10).ToObservable()
ToEnumerable Enumerable ()
// Rx.Observable.Range(1,10).ToEnumerable()

Hy vọng thư viện hữu ích sẽ giúp các bạn lập trình tốt hơn trong javascript

Sơn20

Nếu bạn thấy nội dung chia sẻ này có ích với bạn hãy Donate để tạo động lực cho tôi viết các bài viết tiếp theo nhé. Cảm ơn nhiều !!!!

Bài viết cùng chuyên mục

Hướng dẫn gửi email bằng code C#. Cấu hình tài khoản gmail để gửi email từ phần mềm.

Sử dụng thư viện SmtpClient để gửi email. Cấu hình tài khoản gmail ở trạng thái kém bảo mật để có thể gửi email từ phần mềm.

02/12/2020 Xem chi tiết
Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình.

Mình thì lựa chọn phát triển web nên đã chọn chuyên sâu về HTML, Css, Javascript, ASP.NET, SQL

23/11/2020 Xem chi tiết
Mật khẩu kém bảo mật được sử dụng phổ biến trong năm 2020

Bất ngờ với mật khẩu 123456 lại đứng top đầu danh sách. Cứ bảo sao tài khoản hay bị hack. Đúng là sai lầm và chủ quan.

20/11/2020 Xem chi tiết
Xây dựng khung phần mềm trên nền Web giao diện Desktop Window

Đã xây dựng gần như xong khung, chỉ việc viết module business để phát triển phần mềm trên nền tảng Web giao diện Window.

30/10/2020 Xem chi tiết
Tôi đã thiết kế ra design pattern Trứng có trước hay Gà có trước như thế nào

Về ý tưởng này tôi đã thực hiện khoảng 5,6 năm trước do tham gia vào dự án mà xây dựng các khối độc lập nhưng lại có tính năng tương tự nhau

19/10/2020 Xem chi tiết
Chia sẻ một số hiệu ứng Hover hữu ích khi làm Frontend viết bằng css

Gồm các hiệu ứng Hover ZoomIn, Hover Fade, Hover Blur, Hover Zoomout, Hover Mask, Hover Over Text, Hover Fall, Hover Blurout

16/10/2020 Xem chi tiết

Bài viết khác

Hướng dẫn sử dụng Jquery Plugin Hotkeys - Tạo phím nóng trên trình duyệt web

Thư viện của tác giả Tzury Bar Yochay được viết từ năm 2010

06/09/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Timer trong Javascript

Định nghĩa đối tượng Timer tương tự như trong WinForm C# để thực hiện task vụ theo chu kỳ bằng Javascript

01/09/2020 Xem chi tiết
Mã hóa dữ liệu bằng thuật toán TripleDES

Thuật toán mã hóa dữ liệu đối xứng. Sử dụng một mật khẩu để thực hiện mã hóa và giải mã

31/08/2020 Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng thuộc tính filter css làm hiệu ứng đồ họa

Thuộc tính áp dụng để làm các hiệu ứng đồ họa như làm mờ hoặc chuyển màu cho các element

30/08/2020 Xem chi tiết
Mã hóa dữ liệu bằng thuật toán RSA

Thuật toán mã hóa bất đối xứng. Sử dụng private, public key để thực hiện mã hóa và giải mã

30/08/2020 Xem chi tiết
Công cụ mã hóa Javascript ECMA Script Packer

Mã hóa code javascript với lựa chọn: Numeric, Mid, Normal hoặc HighAscii

29/08/2020 Xem chi tiết
{"nalias":"thu-vien-linqjs-trong-javascript","lang":"2","cattype":"0","catId":"3","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}